Als het hart voorgaat en de weg verlicht, worden vele dingen duidelijk, die anders in duisternis gehuld zijn


als-het-hart-voorgaat-de-weg-verlicht-worden-vele-dingen-duidelijk-die-anders-in-duisternis-gehuld-zijn
henry wadsworth longfellowalshethartvoorgaatdewegverlichtwordenveledingenduidelijkdieandersinduisternisgehuldzijnals hethet harthart voorgaatvoorgaat enen dede wegweg verlichtworden velevele dingendingen duidelijkanders inin duisternisduisternis gehuldgehuld zijnals het harthet hart voorgaathart voorgaat envoorgaat en deen de wegde weg verlichtworden vele dingenvele dingen duidelijkdie anders inanders in duisternisin duisternis gehuldduisternis gehuld zijnals het hart voorgaathet hart voorgaat enhart voorgaat en devoorgaat en de wegen de weg verlichtworden vele dingen duidelijkdie anders in duisternisanders in duisternis gehuldin duisternis gehuld zijnals het hart voorgaat enhet hart voorgaat en dehart voorgaat en de wegvoorgaat en de weg verlichtdie anders in duisternis gehuldanders in duisternis gehuld zijn

Vele dingen die vaststaan, worden weersproken; vele onwaarheden zijn in omloop zonder tegenspraak -Blaise Pascal
vele-dingen-die-vaststaan-worden-weersproken-vele-onwaarheden-zijn-in-omloop-zonder-tegenspraak
Als de dingen volledig duidelijk worden gemaakt, raken de mensen in de war -Lode Marley
als-de-dingen-volledig-duidelijk-worden-gemaakt-raken-de-mensen-in-de-war
Men wordt niet verlicht door zich allerlei beelden van licht voor te stellen, maar door zich bewust te worden van de eigen innerlijke duisternis -Carl Gustav Jung
men-wordt-niet-verlicht-door-zich-allerlei-beelden-van-licht-voor-te-stellen-maar-door-zich-bewust-te-worden-van-de-eigen-innerlijke-duisternis
Traditie is als een lantaarn: de domme houdt er zich aan vast, voor de wijze verlicht hij zijn weg -George Bernard Shaw
traditie-is-als-een-lantaarn-de-domme-houdt-er-zich-aan-vast-voor-de-wijze-verlicht-hij-zijn-weg