Als het lichaam niet meer wil en het leven wordt een lijden, mag je God dankbaar zijn wanneer Hij je komt bevrijden


als-het-lichaam-niet-meer-wil-het-leven-wordt-een-lijden-mag-god-dankbaar-zijn-wanneer-hij-komt-bevrijden
onbekendalshetlichaamnietmeerwillevenwordteenlijdenmaggoddankbaarzijnwanneerhijkomtbevrijdenals hethet lichaamlichaam nietniet meermeer wilwil enen hethet levenleven wordtwordt eeneen lijdenmag jeje godgod dankbaardankbaar zijnzijn wanneerwanneer hijhij jeje komtkomt bevrijdenals het lichaamhet lichaam nietlichaam niet meerniet meer wilmeer wil enwil en heten het levenhet leven wordtleven wordt eenwordt een lijdenmag je godje god dankbaargod dankbaar zijndankbaar zijn wanneerzijn wanneer hijwanneer hij jehij je komtje komt bevrijdenals het lichaam niethet lichaam niet meerlichaam niet meer wilniet meer wil enmeer wil en hetwil en het levenen het leven wordthet leven wordt eenleven wordt een lijdenmag je god dankbaarje god dankbaar zijngod dankbaar zijn wanneerdankbaar zijn wanneer hijzijn wanneer hij jewanneer hij je komthij je komt bevrijdenals het lichaam niet meerhet lichaam niet meer willichaam niet meer wil enniet meer wil en hetmeer wil en het levenwil en het leven wordten het leven wordt eenhet leven wordt een lijdenmag je god dankbaar zijnje god dankbaar zijn wanneergod dankbaar zijn wanneer hijdankbaar zijn wanneer hij jezijn wanneer hij je komtwanneer hij je komt bevrijden

Bidden moet toch een belediging van God zijn, alsof hij niet weet wat hij wil zonder dat hij aan zijn kop gezeurd wordt -Kees Stip
bidden-moet-toch-een-belediging-van-god-zijn-alsof-hij-niet-weet-wat-hij-wil-zonder-dat-hij-aan-zijn-kop-gezeurd-wordt
Voor de geest geldt dezelfde wet als voor het lichaam: hij kan zich alleen in stand houden wanneer hij voortdurend gevoed wordt. -Vauvenargues
voor-de-geest-geldt-dezelfde-wet-als-voor-het-lichaam-hij-kan-zich-alleen-in-stand-houden-wanneer-hij-voortdurend-gevoed-wordt
Een vrouw eet meer zaad dan een kanarie. Het mannelijke zaad, dat niet tot bevruchting komt, wordt namelijk door haar lichaam opgenomen -Midas Dekkers
een-vrouw-eet-meer-zaad-dan-een-kanarie-het-mannelijke-zaad-dat-niet-tot-bevruchting-komt-wordt-namelijk-door-haar-lichaam-opgenomen