Als hij moeilijk in slaap kan geraken,hoef je gewoon maar te zeggen : 'Ik vind dat we eens moeten praten over onze relatie.'


als-hij-moeilijk-in-slaap-kan-gerakenhoef-gewoon-maar-te-zeggen-'ik-vind-dat-we-eens-moeten-praten-over-onze-relatie'
jasmine birtlesalshijmoeilijkinslaapkangerakenhoefgewoonmaartezeggen'ikvinddatweeensmoetenpratenoveronzerelatie'als hijhij moeilijkmoeilijk inin slaapslaap kanje gewoongewoon maarmaar tete zeggenzeggen'ikik vindvind datdat wewe eenseens moetenmoeten pratenpraten overover onzeals hij moeilijkhij moeilijk inmoeilijk in slaapin slaap kanje gewoon maargewoon maar temaar te zeggente zeggen'ik vindik vind datvind dat wedat we eenswe eens moeteneens moeten pratenmoeten praten overpraten over onzeals hij moeilijk inhij moeilijk in slaapmoeilijk in slaap kanje gewoon maar tegewoon maar te zeggenmaar te zeggen'ik vind datik vind dat wevind dat we eensdat we eens moetenwe eens moeten prateneens moeten praten overmoeten praten over onzeals hij moeilijk in slaaphij moeilijk in slaap kanje gewoon maar te zeggengewoon maar te zeggen'ik vind dat weik vind dat we eensvind dat we eens moetendat we eens moeten pratenwe eens moeten praten overeens moeten praten over onze

Als hij moeilijk in slaap kan raken, hoef je enkel maar te zeggen: 'Ik vind dat we eens over onze relatie moeten praten' -Jasmine Birtles
als-hij-moeilijk-in-slaap-kan-raken-hoef-enkel-maar-te-zeggen-'ik-vind-dat-we-eens-over-onze-relatie-moeten-praten'
Mijn zoon doet de hele dag aan meditatie. Ik vind dat beter dan dat hij gewoon niks zit te doen -Wiet van Broeckhoven
mijn-zoon-doet-de-hele-dag-aan-meditatie-ik-vind-dat-beter-dan-dat-hij-gewoon-niks-zit-te-doen
Honden kunnen niet praten. Als een hond zegt dat hij dat wel kan, dan liegt hij -Wiet van Broeckhoven
honden-kunnen-niet-praten-als-een-hond-zegt-dat-hij-dat-wel-kan-dan-liegt-hij