Als ik met mijn kleinkinderen speel vergeet ik alle problemen van de wereld


als-ik-met-mijn-kleinkinderen-speel-vergeet-ik-alle-problemen-van-de-wereld
nelson mandelaalsikmetmijnkleinkinderenspeelvergeetalleproblemenvandewereldals ikik metmet mijnmijn kleinkinderenkleinkinderen speelspeel vergeetvergeet ikik allealle problemenproblemen vanvan dede wereldals ik metik met mijnmet mijn kleinkinderenmijn kleinkinderen speelkleinkinderen speel vergeetspeel vergeet ikvergeet ik alleik alle problemenalle problemen vanproblemen van devan de wereldals ik met mijnik met mijn kleinkinderenmet mijn kleinkinderen speelmijn kleinkinderen speel vergeetkleinkinderen speel vergeet ikspeel vergeet ik allevergeet ik alle problemenik alle problemen vanalle problemen van deproblemen van de wereldals ik met mijn kleinkinderenik met mijn kleinkinderen speelmet mijn kleinkinderen speel vergeetmijn kleinkinderen speel vergeet ikkleinkinderen speel vergeet ik allespeel vergeet ik alle problemenvergeet ik alle problemen vanik alle problemen van dealle problemen van de wereld

Maak je geen zorgen als je problemen met wiskunde hebt, ik kan je verzekeren dat mijn problemen groter zijnAls ik met mijn kat speel, besteedt zij misschien eerder tijd aan mij dan ik aan haarAlle problemen die ik in mijn leven heb gehad, waren het gevolg van haast en niet van te laat zijnAlle problemen van het bestaan zijn wezenlijk problemen van harmonieHet belangrijkste aan alle grote problemen in de wereld is dat ze collectief aangepakt moeten worden. Als we niet collectief slimmer worden, zijn we gedoemdVaak was ik alleen met mijn ziel. Ik trad als zuivere substantie mijn ware zelf binnen, en wendde mij af van al het uiterlijke naar wat innerlijk is. Ik werd zuiver weten, zowel de wetende als de gewetene. Hoe verwonderd was ik schoonheid en pracht in mijn eigen zelf te aanschouwen en te herkennen dat ik een deel van de verheven Goddelijke Wereld ben, begiftigd zelfs met scheppend leven! In deze ontdekking van het zelf, werd ik boven de wereld van de zintuigen uitgetild, zelfs boven de geestenwereld, tot aan het Goddelijke, waar ik een zo prachtig Licht gewaar werd dat geen mond dit zou kunnen uitdrukken of geen oor verstaan