Als u het mij vraagt heeft de mens een totaal andere structuur dan de code hem wil. Bijna alles wat we van hem weten, slaat niet op hem, maar op de code


als-u-het-mij-vraagt-heeft-de-mens-een-totaal-andere-structuur-dan-de-code-hem-wil-bijna-alles-wat-we-van-hem-weten-slaat-niet-op-hem-maar-op-de-code
harry mulischalshetmijvraagtheeftdemenseentotaalanderestructuurdancodehemwilbijnaalleswatwevanwetenslaatnietophemmaarals uu hethet mijmij vraagtvraagt heeftheeft dede mensmens eeneen totaalandere structuurstructuur dandan dede codecode hemhem wilbijna allesalles watwat wewe vanvan hemhem wetenslaat nietniet opop hemmaar opop dede codeals u hetu het mijhet mij vraagtmij vraagt heeftvraagt heeft deheeft de mensde mens eenmens een totaaleen totaal anderetotaal andere structuurandere structuur danstructuur dan dedan de codede code hemcode hem wilbijna alles watalles wat wewat we vanwe van hemvan hem wetenslaat niet opniet op hemmaar op deop de code

De mens is niet meer dan een zwak riet, maar het is een denkend riet. Het is niet nodig dat het heelal zich bewapent om hem te verpletteren: een damp, een waterdruppel volstaat om hem te doden.  Maar ook wanneer het heelal hem zou verpletteren, ook dan nog zou de mens edeler zijn dan wat hem doodt, omdat hij weet dat hij sterft, terwijl het heelal niets weet van wat het op hem voorheeft. Zodoende bestaat al onze waardigheid in ons denken.Mijn conclusie is dan ook deze, dat iemand die de macht in handen heeft, zich weinig van samenzweringen moet aantrekken wanneer het volk hem goedgezind is. Maar wanneer het hem vijandig gezind is en hem haat, moet hij voor alles en iedereen bang zijnWanneer een meisje een man verzoekt haar alles te zeggen wat hij op het hart heeft, dan wil zij maar één ding van hem horenDe opvoeder moet niet neerbuigen maar oprichten. Niet de wil breken maar hem de richting geven en hem dan stalenVertrouw hem weinig, die alles prijst; nog minder hem, die alles veroordeelt; het minste hem, wie alles onverschillig laatDe mens heeft een vrije wil. Het is aan hem te grijpen wat hij wil