Als woelig water tot rust komt, wordt het langzaam helder. Als iets traag in beweging komt, komt het langzaam tot leven


als-woelig-water-tot-rust-komt-wordt-het-langzaam-helder-als-iets-traag-in-beweging-komt-komt-het-langzaam-tot-leven
lao-tsealswoeligwatertotrustkomtwordthetlangzaamhelderietstraaginbewegingkomtlevenals woeligwoelig waterwater tottot rustrust komtwordt hethet langzaamlangzaam helderals ietsiets traagtraag inin bewegingbeweging komtkomt hethet langzaamlangzaam tottot levenals woelig waterwoelig water totwater tot rusttot rust komtwordt het langzaamhet langzaam helderals iets traagiets traag intraag in bewegingin beweging komtkomt het langzaamhet langzaam totlangzaam tot levenals woelig water totwoelig water tot rustwater tot rust komtwordt het langzaam helderals iets traag iniets traag in bewegingtraag in beweging komtkomt het langzaam tothet langzaam tot levenals woelig water tot rustwoelig water tot rust komtals iets traag in bewegingiets traag in beweging komtkomt het langzaam tot leven

Te haastig komt even laat aan als te langzaamDe wraak is mank; zij komt langzaam, maar zij komtVertrouwen in grote dingen komt langzaamWie het doel weet, voelt zich zeker, wie zich zeker voelt komt tot rust, wie tot rust komt kan vrede brengen, wie vrede heeft kan plannen maken, wie een levensplan heeft kan slagenAls je troebel water met rust laat,  wordt het vanzelf helderElke waarheid is alleen maar waarheid tot op zekere hoogte; komt zij aan haar grens dan komt er een kontrapunt en wordt zij onwaarheid