Bij het woord compositie werd ik altijd innerlijk aangedaan en ik maakte het later tot mijn levensdoel een compositie te schilderen. Het woord zelf had op mij het effect van een gebed. Het vervulde mij met ontzag


bij-het-woord-compositie-werd-ik-altijd-innerlijk-aangedaan-ik-maakte-het-later-tot-mijn-levensdoel-een-compositie-te-schilderen-het-woord-zelf-had
wassily kandinskybijhetwoordcompositiewerdikaltijdinnerlijkaangedaanmaaktelatertotmijnlevensdoeleenteschilderenhetzelfhadopmijeffectvangebedvervuldemetontzagbij hethet woordwoord compositiecompositie werdwerd ikik altijdaltijd innerlijkinnerlijk aangedaanaangedaan enen ikik maaktemaakte hethet laterlater tottot mijnmijn levensdoellevensdoel eeneen compositiecompositie tete schilderenhet woordwoord zelfzelf hadhad opop mijmij hethet effecteffect vanvan eeneen gebedhet vervuldevervulde mijmij metmet ontzagbij het woordhet woord compositiewoord compositie werdcompositie werd ikwerd ik altijdik altijd innerlijkaltijd innerlijk aangedaaninnerlijk aangedaan enaangedaan en iken ik maakteik maakte hetmaakte het laterhet later totlater tot mijntot mijn levensdoelmijn levensdoel eenlevensdoel een compositieeen compositie tecompositie te schilderenhet woord zelfwoord zelf hadzelf had ophad op mijop mij hetmij het effecthet effect vaneffect van eenvan een gebedhet vervulde mijvervulde mij metmij met ontzag

Om me te straffen voor mijn minachting voor autoriteiten, maakte het lot mij zelf tot een autoriteit -Albert Einstein
om-me-te-straffen-voor-mijn-minachting-voor-autoriteiten-maakte-het-lot-mij-zelf-tot-een-autoriteit
Ik onderga het altijd als een onderscheiding, wanneer een kind, na een blik op mij geworpen te hebben, niet altijd spontaan in schreien uitbarst, maar het woord tot me richt -Simon Carmiggelt
ik-onderga-het-altijd-als-een-onderscheiding-wanneer-een-kind-na-een-blik-op-mij-geworpen-te-hebben-niet-altijd-spontaan-in-schreien-uitbarst-maar-het
Doch woord blijft woord, en dat het spreuken horen, een krank hart heelde, kwam mij nooit ter oren -William Shakespeare
doch-woord-blijft-woord-dat-het-spreuken-horen-een-krank-hart-heelde-kwam-mij-nooit-ter-oren
Ik kijk om mij heen: er is geen woord meer over van wat vroeger 'waarheid' heette, wij kunnen er niet meer tegen als een priester het woord 'waarheid' ook maar in de mond neemt -Friedrich Nietzsche
ik-kijk-om-mij-heen-er-is-geen-woord-meer-over-van-wat-vroeger-'waarheid'-heette-wij-kunnen-er-niet-meer-tegen-als-een-priester-het-woord-'waarheid'