De beste manier om een slecht daad te vermijden is een goede te verrichten, want er is niets zo moeilijk als proberen niets te doen


de-beste-manier-om-een-slecht-daad-te-vermijden-is-een-goede-te-verrichten-want-er-is-niets-zo-moeilijk-als-proberen-niets-te-doen
john claredebestemanieromeenslechtdaadtevermijdenisgoedeverrichtenwanternietszomoeilijkalsproberendoende bestebeste maniermanier omom eeneen slechtslecht daaddaad tete vermijdenvermijden isis eeneen goedegoede tete verrichtenwant erer isis nietsniets zozo moeilijkmoeilijk alsals proberenproberen nietsniets tete doende beste manierbeste manier ommanier om eenom een slechteen slecht daadslecht daad tedaad te vermijdente vermijden isvermijden is eenis een goedeeen goede tegoede te verrichtenwant er iser is nietsis niets zoniets zo moeilijkzo moeilijk alsmoeilijk als proberenals proberen nietsproberen niets teniets te doende beste manier ombeste manier om eenmanier om een slechtom een slecht daadeen slecht daad teslecht daad te vermijdendaad te vermijden iste vermijden is eenvermijden is een goedeis een goede teeen goede te verrichtenwant er is nietser is niets zois niets zo moeilijkniets zo moeilijk alszo moeilijk als proberenmoeilijk als proberen nietsals proberen niets teproberen niets te doende beste manier om eenbeste manier om een slechtmanier om een slecht daadom een slecht daad teeen slecht daad te vermijdenslecht daad te vermijden isdaad te vermijden is eente vermijden is een goedevermijden is een goede teis een goede te verrichtenwant er is niets zoer is niets zo moeilijkis niets zo moeilijk alsniets zo moeilijk als proberenzo moeilijk als proberen nietsmoeilijk als proberen niets teals proberen niets te doen

Er is maar één manier om kritiek te vermijden: niets doen, niets zeggen en niets zijnEen goede daad verrichten is makkelijk; de gewoonte ontwikkelen om dat altijd te doen nietDe mens is praktisch altijd in die mate slecht als het in zijn kraam te pas komt. Als hij zich rechtmatig gedraagt, kan men concluderen dat slecht zijn niet noodzakelijk voor hem is. Ik heb uiterst vriendelijke en doodonschuldige mensen de meest wrede dingen zien doen om te ontkomen aan een ernstig verlies dat op een andere manier niet te vermijden wasAls ge kritiek wilt vermijden: doe dan niets, zeg dan niets, wees dan nietsHet is moeilijk rusten als men niets te doen heeftDe beste manier om in twist te geraken met een vrouw is die twist te willen vermijden