De enige beloning van deugdzaamheid is deugd; de enige manier om een vriend te hebben is er een te zijn


de-enige-beloning-van-deugdzaamheid-is-deugd-de-enige-manier-om-een-vriend-te-hebben-is-er-een-te-zijn
ralph waldo emersondeenigebeloningvandeugdzaamheidisdeugddemanieromeenvriendtehebbenerzijnde enigeenige beloningbeloning vanvan deugdzaamheiddeugdzaamheid isis deugdde enigeenige maniermanier omom eeneen vriendvriend tete hebbenhebben isis erer eeneen tete zijnde enige beloningenige beloning vanbeloning van deugdzaamheidvan deugdzaamheid isdeugdzaamheid is deugdde enige manierenige manier ommanier om eenom een vriendeen vriend tevriend te hebbente hebben ishebben is eris er eener een teeen te zijnde enige beloning vanenige beloning van deugdzaamheidbeloning van deugdzaamheid isvan deugdzaamheid is deugdde enige manier omenige manier om eenmanier om een vriendom een vriend teeen vriend te hebbenvriend te hebben iste hebben is erhebben is er eenis er een teer een te zijnde enige beloning van deugdzaamheidenige beloning van deugdzaamheid isbeloning van deugdzaamheid is deugdde enige manier om eenenige manier om een vriendmanier om een vriend teom een vriend te hebbeneen vriend te hebben isvriend te hebben is erte hebben is er eenhebben is er een teis er een te zijn

De enige wijze om een vriend te hebben is, er een te zijnDe enige beloning van het leven is, het moedig doorleefd te hebben, de taak vervullend die het oplegdeLiefde is de enige beloning die nooit verdiend isDe enige manier om van een verleiding af te komen, is eraan toe te gevenDe enige verstandige manier van opvoeden bestaat eruit een voorbeeld te zijn, desnoods een waarschuwend voorbeeldAlle spreuken en waarnemingen die enige waarde hebben zijn sterk pessimistisch. Wanneer men zijn naasten en zichzelve met enige oprechtheid bestudeert, komt men zelden tot gunstige waarnemingen