De enige juiste weg is het motief voor handeling in de handeling zelf te laten zijn, nooit haar beloning;Niet opgehitst te worden door de hoop van het resultaat, en de neiging naar inertie te onderdrukken


de-enige-juiste-weg-is-het-motief-voor-handeling-in-de-handeling-zelf-te-laten-zijn-nooit-haar-beloningniet-opgehitst-te-worden-door-de-hoop-van-het
helena petrovna blavatskydeenigejuistewegishetmotiefvoorhandelingindezelftelatenzijnnooithaarbeloningnietopgehitstwordendoorhoopvanresultaatneigingnaarinertieonderdrukkende enigeenige juistejuiste wegweg isis hethet motiefmotief voorhandeling inin dede handelinghandeling zelfzelf tete latenlaten zijnnooit haaropgehitst tete wordenworden doorde hoophoop vanvan hethet resultaaten dede neigingneiging naarnaar inertieinertie tete onderdrukkende enige juisteenige juiste wegjuiste weg isweg is hetis het motiefhet motief voormotief voor handelingvoor handeling inhandeling in dein de handelingde handeling zelfhandeling zelf tezelf te latente laten zijnopgehitst te wordente worden doorworden door dedoor de hoopde hoop vanhoop van hetvan het resultaaten de neigingde neiging naarneiging naar inertienaar inertie teinertie te onderdrukken

De manier van weldoen is vaak meer waard dan de handeling zelfOm het erkennen van de verdienste ener handeling te ontgaan, zet men haar op rekening van de plichtDe enige redevoeringen met waarneembaar resultaat zijn die welke door de luidsprekers van het station worden gehoudenDe geweldige kant van het leven is niet kennis maar handelingHet is makkelijk genoeg om kwaad te worden. Maar kwaad zijn op de juiste persoon, in de juiste mate, op de juiste tijd, om de juiste reden en op de juiste manier, dat is niet gemakkelijkHet streven naar vrede en vooruitgang zal niet in een paar jaar eindigen in een overwinning of nederlaag. Het nastreven van vrede en vooruitgang, met haar probeersels en haar fouten, haar successen en tegenslagen, kan nooit worden versoepeld en nooit worden opgegeven