De foto kent geen gevoelswaarde, die is verstard, die is frigide net als de film... met het verstrijken van de tijd wordt die grotesk


de-foto-kent-geen-gevoelswaarde-die-is-verstard-die-is-frigide-net-als-de-film-met-het-verstrijken-van-de-tijd-wordt-die-grotesk
louis ferdinand célinedefotokentgeengevoelswaardedieisverstardfrigidenetalsdefilmmethetverstrijkenvantijdwordtgroteskde fotofoto kentkent geengeen gevoelswaardedie isis verstarddie isis frigidefrigide netnet alsals dede filmfilm metmet hethet verstrijkenverstrijken vanvan dede tijdtijd wordtwordt diedie groteskde foto kentfoto kent geenkent geen gevoelswaardedie is verstarddie is frigideis frigide netfrigide net alsnet als deals de filmde film metfilm met hetmet het verstrijkenhet verstrijken vanverstrijken van devan de tijdde tijd wordttijd wordt diewordt die groteskde foto kent geenfoto kent geen gevoelswaardedie is frigide netis frigide net alsfrigide net als denet als de filmals de film metde film met hetfilm met het verstrijkenmet het verstrijken vanhet verstrijken van deverstrijken van de tijdvan de tijd wordtde tijd wordt dietijd wordt die groteskde foto kent geen gevoelswaardedie is frigide net alsis frigide net als defrigide net als de filmnet als de film metals de film met hetde film met het verstrijkenfilm met het verstrijken vanmet het verstrijken van dehet verstrijken van de tijdverstrijken van de tijd wordtvan de tijd wordt diede tijd wordt die grotesk

De mens die zich omringt met feiten, niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstellingen maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten celEr is bijna geen activiteit, geen onderneming, die gestart wordt met zo verschrikkelijk veel hoop en verwachtingen en die toch zo vaak mislukt, als de liefdeJe bent net zoveel waard als de tijd die je op TV komtMet de familie kom je nooit klaar, dat is net als de waterpokken, die krijg je in je jeugd en je leven lang laat die ziekte haar tekens naHet is langzamerhand tijd dat de joden weer binnen de cirkel van onze vrijmoedige observatie vallen, net als iedereen. Die angstige welwillendheid is ook een gettoDe armen worden soms geloofd om hun zuinigheid. Maar zuinigheid aanbevelen aan de armen is zowel grotesk als beledigend. Het is hetzelfde als een man die sterft van de honger te adviseren wat minder te gaan eten