De kerkhoven der wereld liggen vol mensen die meenden dat ze niet gemist konden worden


de-kerkhoven-der-wereld-liggen-vol-mensen-die-meenden-dat-ze-niet-gemist-konden-worden
georges clemenceaudekerkhovenderwereldliggenvolmensendiemeendendatzenietgemistkondenwordende kerkhovenkerkhoven derder wereldwereld liggenliggen volvol mensenmensen diedie meendenmeenden datdat zeze nietniet gemistgemist kondenkonden wordende kerkhoven derkerkhoven der wereldder wereld liggenwereld liggen volliggen vol mensenvol mensen diemensen die meendendie meenden datmeenden dat zedat ze nietze niet gemistniet gemist kondengemist konden wordende kerkhoven der wereldkerkhoven der wereld liggender wereld liggen volwereld liggen vol mensenliggen vol mensen dievol mensen die meendenmensen die meenden datdie meenden dat zemeenden dat ze nietdat ze niet gemistze niet gemist kondenniet gemist konden wordende kerkhoven der wereld liggenkerkhoven der wereld liggen volder wereld liggen vol mensenwereld liggen vol mensen dieliggen vol mensen die meendenvol mensen die meenden datmensen die meenden dat zedie meenden dat ze nietmeenden dat ze niet gemistdat ze niet gemist kondenze niet gemist konden worden

De kerkhoven liggen vol met mensen die onmisbaar zijnBismarck heeft van de journalisten gezegd, dat het meest mensen zijn, die hun roeping hebben gemist. De waarheid is nog veel erger: het zijn meest mensen, die hun roeping niet hebben gemistDe wereld is vol met poorten, vol met kansen, aaneenschakelingen van spanning die erop wachten benut te wordenIk heb genoeg van musea, die kerkhoven der kunstZou het niet geweldig zijn als we vooruit konden kijken naar een wereld waarin geen kind zal worden achtergelaten?De wereld is vol mensen die water prediken en wijn drinken