De liefde drijft tot het ene, het verstand tot het andere; ik zie het goede en prijs het, maar ik volg het kwade


de-liefde-drijft-tot-het-ene-het-verstand-tot-het-andere-ik-zie-het-goede-prijs-het-maar-ik-volg-het-kwade
ovidiusdeliefdedrijfttotheteneverstandandereikziegoedeprijshetmaarvolgkwadede liefdeliefde drijftdrijft tottot hethet enehet verstandtot hetik ziezie hethet goedegoede enen prijsprijs hetmaar ikik volgvolg hethet kwadede liefde drijftliefde drijft totdrijft tot hettot het enehet verstand totverstand tot hettot het andereik zie hetzie het goedehet goede engoede en prijsen prijs hetmaar ik volgik volg hetvolg het kwadede liefde drijft totliefde drijft tot hetdrijft tot het enehet verstand tot hetverstand tot het andereik zie het goedezie het goede enhet goede en prijsgoede en prijs hetmaar ik volg hetik volg het kwadede liefde drijft tot hetliefde drijft tot het enehet verstand tot het andereik zie het goede enzie het goede en prijshet goede en prijs hetmaar ik volg het kwade

De grootste vijand van het goede is niet de liefde tot het kwade, maar de valse schaamte voor het goede zelf -Nicolaas Beets
de-grootste-vijand-van-het-goede-is-niet-de-liefde-tot-het-kwade-maar-de-valse-schaamte-voor-het-goede-zelf
Het fundamenteel wezen van het maatschappelijk proces is het individu, zijn begeerten en angsten, zijn hartstochten en zijn motieven, zijn neigingen tot het goede en tot het kwade -Erich Fromm
het-fundamenteel-wezen-van-het-maatschappelijk-proces-is-het-individu-zijn-begeerten-angsten-zijn-hartstochten-zijn-motieven-zijn-neigingen-tot-het
Het verstand en het hart staan op zeer goede voet met elkaar. Het ene vervangt het andere vaak zo volkomen, dat men moeilijk uitmaken kan, welk van de twee aan het werk is geweest -Marie von Ebner-Eschenbach
het-verstand-het-hart-staan-op-zeer-goede-voet-met-elkaar-het-ene-vervangt-het-andere-vaak-zo-volkomen-dat-men-moeilijk-uitmaken-kan-welk-van-de
Verstand en hart zijn met elkander op zeer goede voet. Het ene vervangt vaak het andere zo volkomen, dat het moeilijk te zien is, welk van beide handelde -Marie von Ebner-Eschenbach
verstand-hart-zijn-met-elkander-op-zeer-goede-voet-het-ene-vervangt-vaak-het-andere-zo-volkomen-dat-het-moeilijk-te-zien-is-welk-van-beide-handelde
De ene helft van het gemeentebestuur is tot niets in staat. De andere helft tot alles -Wiet van Broeckhoven
de-ene-helft-van-het-gemeentebestuur-is-tot-niets-in-staat-de-andere-helft-tot-alles
Ik zie het betere en het heeft mijn bijval, maar ik volg toch het slechtere -Ovidius
ik-zie-het-betere-het-heeft-mijn-bijval-maar-ik-volg-toch-het-slechtere