De liefde tot het recht is bij de meeste mensen niets anders dan de vrees om onrecht te lijden


de-liefde-tot-het-recht-is-bij-de-meeste-mensen-niets-anders-dan-de-vrees-om-onrecht-te-lijden
francois de la rochefoucaulddeliefdetothetrechtisbijdemeestemensennietsandersdanvreesomonrechttelijdende liefdeliefde tottot hethet rechtrecht isis bijbij dede meestemeeste mensenmensen nietsanders dandan dede vreesvrees omom onrechtonrecht tete lijdende liefde totliefde tot hettot het rechthet recht isrecht is bijis bij debij de meestede meeste mensenmeeste mensen nietsmensen niets andersniets anders dananders dan dedan de vreesde vrees omvrees om onrechtom onrecht teonrecht te lijdende liefde tot hetliefde tot het rechttot het recht ishet recht is bijrecht is bij deis bij de meestebij de meeste mensende meeste mensen nietsmeeste mensen niets andersmensen niets anders danniets anders dan deanders dan de vreesdan de vrees omde vrees om onrechtvrees om onrecht teom onrecht te lijdende liefde tot het rechtliefde tot het recht istot het recht is bijhet recht is bij derecht is bij de meesteis bij de meeste mensenbij de meeste mensen nietsde meeste mensen niets andersmeeste mensen niets anders danmensen niets anders dan deniets anders dan de vreesanders dan de vrees omdan de vrees om onrechtde vrees om onrecht tevrees om onrecht te lijden

De moed van de meeste mensen is niets anders dan de vrees laf te schijnenEr zijn mensen die van hun fortuin niets anders bezitten dan de vrees het te verliezenBeter onrecht lijden, dan onrecht doenDe meeste psychologen doen niets anders dan van zichzelf vertellen en bepalen hun waarneming slechts tot zichzelfVerder dan tot een gewapende vrede brengen gevoel en verstand het bij de meeste mensen slechts zeldenLijden is misschien niets anders dan dieper leven