De man bewondert de vrouw die hem doet nadenken, acht de vrouw die hem doet lachen, houdt van het meisje dat hem doet lijden, en trouwt met de vrouw die hem vleit


de-man-bewondert-de-vrouw-die-hem-doet-nadenken-acht-de-vrouw-die-hem-doet-lachen-houdt-van-het-meisje-dat-hem-doet-lijden-trouwt-met-de-vrouw-die
marc callewaertdemanbewondertdevrouwdiehemdoetnadenkenachtlachenhoudtvanhetmeisjedatlijdentrouwtmetvleitde manman bewondertbewondert dede vrouwvrouw diedie hemhem doetdoet nadenkenacht dede vrouwvrouw diedie hemhem doetdoet lachenhoudt vanvan hethet meisjemeisje datdat hemhem doetdoet lijdenen trouwttrouwt metmet dede vrouwvrouw diedie hemhem vleitde man bewondertman bewondert debewondert de vrouwde vrouw dievrouw die hemdie hem doethem doet nadenkenacht de vrouwde vrouw dievrouw die hemdie hem doethem doet lachenhoudt van hetvan het meisjehet meisje datmeisje dat hemdat hem doethem doet lijdenen trouwt mettrouwt met demet de vrouwde vrouw dievrouw die hemdie hem vleit

De gemiddelde man is meer geïnteresseerd in een vrouw die in hem geïnteresseerd is, dan in om het even welke vrouw met mooie benenHem, die ons goed doet, zijn wij nooit zo dankbaar als hem, die ons kwaad kon doen, doch het nalaatDat zijn vrouw van hem houdt, dat weet menige man beter dan zijn vrouwEen vrouw die er met haar minnaar vandoor gaat, laat haar man niet in de steek: ze ontlast hem van een ontrouwe vrouwWanneer je wilt taxeren hoe gelukkig iemand is, moet je niet vragen naar wat hem plezier doet, maar naar wat hem verdriet doetHet kwade dat de mens doet overleeft hem; het goede gaat vaak met hem mee in 't graf