De manieren van een man uit het volk hebben vrijheid zonder gemak, en de manier van een heer gemak zonder vrijheid


de-manieren-van-een-man-uit-het-volk-hebben-vrijheid-zonder-gemak-de-manier-van-een-heer-gemak-zonder-vrijheid
lord chesterfielddemanierenvaneenmanuithetvolkhebbenvrijheidzondergemakdemanierheergemakde manierenmanieren vanvan eeneen manman uituit hethet volkvolk hebbenhebben vrijheidvrijheid zonderzonder gemaken dede maniermanier vanvan eeneen heerheer gemakgemak zonderzonder vrijheidde manieren vanmanieren van eenvan een maneen man uitman uit hetuit het volkhet volk hebbenvolk hebben vrijheidhebben vrijheid zondervrijheid zonder gemaken de manierde manier vanmanier van eenvan een heereen heer gemakheer gemak zondergemak zonder vrijheidde manieren van eenmanieren van een manvan een man uiteen man uit hetman uit het volkuit het volk hebbenhet volk hebben vrijheidvolk hebben vrijheid zonderhebben vrijheid zonder gemaken de manier vande manier van eenmanier van een heervan een heer gemakeen heer gemak zonderheer gemak zonder vrijheidde manieren van een manmanieren van een man uitvan een man uit heteen man uit het volkman uit het volk hebbenuit het volk hebben vrijheidhet volk hebben vrijheid zondervolk hebben vrijheid zonder gemaken de manier van eende manier van een heermanier van een heer gemakvan een heer gemak zondereen heer gemak zonder vrijheid

Maar wat is vrijheid zonder wijsheid, en zonder deugd? De grootste van alle mogelijke kwaden; want het is dwaasheid, verdorvenheid en gekte, zonder onderwijs of beperkingDe vrijheid is, zegt men, een goddelijke zaak. De vrijheid, die wordt; vrijheid om van verveling te sterven, is minder goddelijkEchte individuele vrijheid bestaat niet zonder economische zekerheid en onafhankelijkheid. Mensen die honger lijden en zonder baan zijn, zijn het materiaal waar dictaturen van gemaakt wordenEen journalist is een man die met evenveel gemak schrijft over alles waar hij geen verstand van heeftDe vrijheid om te bedreigen, te onderdrukken, te roven, te bedriegen, uit te zuigen, de moorden, dat is de vrijheid van de duivelEen idee, ontbloot van affectieve of mystieke steun, oefent geen enkele werking uit. Het is een schim zonder gezag, zonder duur en zonder kracht