De oneigenlijkheid van de arbeid blijkt overduidelijk hieruit dat men zodra er geen fysieke of andere dwang meer bestaat de arbeid ontvlucht als de pest


de-oneigenlijkheid-van-de-arbeid-blijkt-overduidelijk-hieruit-dat-men-zodra-er-geen-fysieke-of-andere-dwang-meer-bestaat-de-arbeid-ontvlucht-als-de
karl marxdeoneigenlijkheidvandearbeidblijktoverduidelijkhieruitdatmenzodraergeenfysiekeofanderedwangmeerbestaatontvluchtalspestde oneigenlijkheidoneigenlijkheid vanvan dede arbeidarbeid blijktblijkt overduidelijkoverduidelijk hieruithieruit datdat menmen zodrazodra erer geengeen fysiekeandere dwangdwang meermeer bestaatbestaat dede arbeidarbeid ontvluchtontvlucht alsals dede pestde oneigenlijkheid vanoneigenlijkheid van devan de arbeidde arbeid blijktarbeid blijkt overduidelijkblijkt overduidelijk hieruitoverduidelijk hieruit dathieruit dat mendat men zodramen zodra erzodra er geener geen fysiekefysieke of andereandere dwang meerdwang meer bestaatmeer bestaat debestaat de arbeidde arbeid ontvluchtarbeid ontvlucht alsontvlucht als deals de pest

Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigtDe beweerde voorkeur van andere arbeid dan ons wordt opgedragen, is niet zelden afkeur van alle arbeidArbeid is het toverwoord,  Arbeid is de ziel van het geluk,  Arbeid is de toevlucht van de vredeArbeid ter wille van de arbeid is tegen de natuurHet blijft - niet een zedelijk vermanende voorspiegeling, maar een psychologisch feit, dat de arbeid te meer voldoening schenkt naarmate hij meer vrucht draagt; maar niet minder, dat die vruchten te meer gewaardeerd worden, naarmate zij meer arbeid en inspanning gekost hebben gelijk ook de genietingen die langs die weg verkregen werden, het diepst in het geheugen gegrift blijvenArbeid is steeds de weg naar voorspoed en er is geen andere