De opvatting die ik heb over God en de natuur wijkt sterk af van die van de late christenen. Ik beschouw God namelijk als de in de dingen wonende oorzaak van alles , niet als een oorzaak buiten de dingen. Alles is volgens mij in God en beweegt zich in God


de-opvatting-die-ik-heb-over-god-de-natuur-wijkt-sterk-af-van-die-van-de-late-christenen-ik-beschouw-god-namelijk-als-de-in-de-dingen-wonende
spinozadeopvattingdieikhebovergoddenatuurwijktsterkafvanlatechristenenikbeschouwnamelijkalsindingenwonendeoorzaakallesnieteenbuitendingenallesisvolgensmijbeweegtzichde opvattingopvatting diedie ikik hebheb overover godgod enen dede natuurnatuur wijktwijkt sterksterk afaf vanvan diedie vanvan dede latelate christenenik beschouwbeschouw godgod namelijknamelijk alsals dede inin dede dingendingen wonendewonende oorzaakoorzaak vanvan allesallesnietniet alsals eeneen oorzaakoorzaak buitenbuiten dede dingenalles isis volgensvolgens mijmij inin godgod enen beweegtbeweegt zichzich inin godde opvatting dieopvatting die ikdie ik hebik heb overheb over godover god engod en deen de natuurde natuur wijktnatuur wijkt sterkwijkt sterk afsterk af vanaf van dievan die vandie van devan de latede late christenenik beschouw godbeschouw god namelijkgod namelijk alsnamelijk als deals de inde in dein de dingende dingen wonendedingen wonende oorzaakwonende oorzaak vanoorzaak van allesvan allesniet alsniet als eenals een oorzaakeen oorzaak buitenoorzaak buiten debuiten de dingenalles is volgensis volgens mijvolgens mij inmij in godin god engod en beweegten beweegt zichbeweegt zich inzich in god

Niets staat de kennis van God zozeer in de weg als tijd en ruimte, want tijd en ruimte zijn fragmenten, terwijl God één is! En daarom, als de ziel God wil kennen, moet zij hem boven de tijd uit en buiten de ruimte kennen; want God is niet dit nóch dat, aangezien dit gemanifesteerde dingen zijn. God is éénIk geloof in Spinoza's God die zich openbaart in een ordelijke harmonie van alles wat bestaat, niet in een God die zich bemoeit met het lot en handelen van mensenWie aan God gelooft, moet wonderen aannemen, op straffe van inconsequentie. Een God zonderwonderen, d. i. 'n God die niet mag, kan of wil afwijken van de wetten der natuur, is 'n overbodig wezenGod is geen God van droefheid, maar een God van troost en blijdschap. Hij heeft geen behagen in onze nutteloze droefheid. Want de droefheid over de zonde is van korte duur en is tegelijk ook aangenaam door de belofte van genade en vergeving der zonden. Die andere droefheid is echter van de duivel en is zonder belofte; het is puur een bezorgdheid over onmogelijke dingen, die God alleen aangaanGod is de inwonende, niet echter een buitenstaande oorzaak aller dingenWe kennen waarlijk God, als we boven alles geloven dat God alles overstijgt wat we over Hem kunnen weten