De roem heeft soms vleugels; soms is het een oude wasvrouw, die van deur tot deur gaat en kletst


de-roem-heeft-soms-vleugels-soms-is-het-een-oude-wasvrouw-die-van-deur-tot-deur-gaat-kletst
fliegende blätterderoemheeftsomsvleugelsisheteenoudewasvrouwdievandeurtotgaatkletstde roemroem heeftheeft somssoms vleugelssoms isis hethet eeneen oudeoude wasvrouwdie vanvan deurdeur tottot deurdeur gaatgaat enen kletstde roem heeftroem heeft somsheeft soms vleugelssoms is hetis het eenhet een oudeeen oude wasvrouwdie van deurvan deur totdeur tot deurtot deur gaatdeur gaat engaat en kletstde roem heeft somsroem heeft soms vleugelssoms is het eenis het een oudehet een oude wasvrouwdie van deur totvan deur tot deurdeur tot deur gaattot deur gaat endeur gaat en kletstde roem heeft soms vleugelssoms is het een oudeis het een oude wasvrouwdie van deur tot deurvan deur tot deur gaatdeur tot deur gaat entot deur gaat en kletst

Wanneer één deur van het geluk zich sluit dan opent een andere zich. Maar meestal staren we zo lang naar de gesloten deur dat we de zojuist geopende niet zienDe goedertierenheid, die men als een deugd beschouwt, wordt soms uit ijdelheid beoefend, soms uit traagheid, soms uit vrees, en bijna steeds uit alle drie tegelijkDe roem heeft soms iets uit niets gemaaktAch, de deur van het geluk gaat niet naar binnen open, men kan ze niet openduwen door ertegenaan te stormen; zij gaat naar buiten open - daar helpt geen moedertjelief aan.Een randbemerking bij Descartes: soms denk ik en soms ben ikWaar de wetenschap zich opwerpt tot alleenheerser, staat de anarchie voor de deur