De school is niet de enige om de jeugd te onderwijzen. Milieu en tijd hebben op hen evenveel en nog meer invloed dan de opvoeders


de-school-is-niet-de-enige-om-de-jeugd-te-onderwijzen-milieu-tijd-hebben-op-hen-evenveel-nog-meer-invloed-dan-de-opvoeders
paul valérydeschoolisnietdeenigeomjeugdteonderwijzenmilieutijdhebbenophenevenveelnogmeerinvloeddanopvoedersde schoolschool isis nietniet dede enigeenige omom dede jeugdjeugd tete onderwijzenmilieu enen tijdtijd hebbenhebben opop henhen evenveelevenveel enen nognog meermeer invloedinvloed dandan dede opvoedersde school isschool is nietis niet deniet de enigede enige omenige om deom de jeugdde jeugd tejeugd te onderwijzenmilieu en tijden tijd hebbentijd hebben ophebben op henop hen evenveelhen evenveel enevenveel en nogen nog meernog meer invloedmeer invloed daninvloed dan dedan de opvoedersde school is nietschool is niet deis niet de enigeniet de enige omde enige om deenige om de jeugdom de jeugd tede jeugd te onderwijzenmilieu en tijd hebbenen tijd hebben optijd hebben op henhebben op hen evenveelop hen evenveel enhen evenveel en nogevenveel en nog meeren nog meer invloednog meer invloed danmeer invloed dan deinvloed dan de opvoedersde school is niet deschool is niet de enigeis niet de enige omniet de enige om dede enige om de jeugdenige om de jeugd teom de jeugd te onderwijzenmilieu en tijd hebben open tijd hebben op hentijd hebben op hen evenveelhebben op hen evenveel enop hen evenveel en noghen evenveel en nog meerevenveel en nog meer invloeden nog meer invloed dannog meer invloed dan demeer invloed dan de opvoeders

Gefluisterde woorden hebben meer invloed op de wereldgeschiedenis dan slagschepen en zware kanonnenVrouwen hebben een veel betere tijd dan mannen in deze wereld; er zijn veel meer dingen voor hen verbodenMeer nog dan naar het geluk van onze jeugd verlangen wij in onze ouderdom naar de aspiraties die wij in onze jeugd koesterdenMen moet de jeugd lachende onderwijzenOm invloed te hebben op de wetten, is 't genoeg minister, of lid van de Tweede Kamer te wezen. Om iets te veranderen in de zeden van 'n volk, moet men méér zijn dan datEen ware leraar der jeugd leert meer en leert grotere dingen van zijn leerlingen, dan hij hen zelf leren kan