De twee moeilijkste dingen om mee om te gaan in het leven zijn slagen en falen


de-twee-moeilijkste-dingen-om-mee-om-te-gaan-in-het-leven-zijn-slagen-falen
confuciusdetweemoeilijkstedingenommeetegaaninhetlevenzijnslagenfalende tweetwee moeilijkstemoeilijkste dingendingen omom meemee omom tete gaangaan inin hethet levenleven zijnzijn slagenslagen enen falende twee moeilijkstetwee moeilijkste dingenmoeilijkste dingen omdingen om meeom mee ommee om teom te gaante gaan ingaan in hetin het levenhet leven zijnleven zijn slagenzijn slagen enslagen en falende twee moeilijkste dingentwee moeilijkste dingen ommoeilijkste dingen om meedingen om mee omom mee om temee om te gaanom te gaan inte gaan in hetgaan in het levenin het leven zijnhet leven zijn slagenleven zijn slagen enzijn slagen en falende twee moeilijkste dingen omtwee moeilijkste dingen om meemoeilijkste dingen om mee omdingen om mee om teom mee om te gaanmee om te gaan inom te gaan in hette gaan in het levengaan in het leven zijnin het leven zijn slagenhet leven zijn slagen enleven zijn slagen en falen

Onze taak in deze wereld is niet, te slagen, maar welgemoed voort te gaan met falen -Robert Louis Stevenson
onze-taak-in-deze-wereld-is-niet-te-slagen-maar-welgemoed-voort-te-gaan-met-falen
De zekerste weg om niet te falen is vastbesloten te zijn om te slagen -Richard Brinsley Sheridan
de-zekerste-weg-om-niet-te-falen-is-vastbesloten-te-zijn-om-te-slagen
De mens is geboren om te slagen, niet om te falen -Henry David Thoreau
de-mens-is-geboren-om-te-slagen-niet-om-te-falen
Mensen gaan inzien dat een eerste vereiste om te slagen in het leven is een fatsoenlijk beest te zijn -Herbert Spencer
mensen-gaan-inzien-dat-een-eerste-vereiste-om-te-slagen-in-het-leven-is-een-fatsoenlijk-beest-te-zijn
Slagen alleen is niet genoeg. Anderen moeten ook nog falen -Gore Vidal
slagen-alleen-is-niet-genoeg-anderen-moeten-ook-nog-falen
Alleen wie het aandurft om groots te falen, krijgt de kans om groots te slagen -Robert F. Kennedy
alleen-wie-het-aandurft-om-groots-te-falen-krijgt-de-kans-om-groots-te-slagen