De vreesachtige weet niet wat alleen zijn is: achter zijn stoel staat altijd een vijand. - O, als toch eens iemand ons de geschiedenis kon verhalen van dat verfijnde gevoel, dat eenzaamheid heet!


de-vreesachtige-weet-niet-wat-alleen-zijn-is-achter-zijn-stoel-staat-altijd-een-vijand-o-als-toch-eens-iemand-ons-de-geschiedenis-kon-verhalen-van
friedrich nietzschedevreesachtigeweetnietwatalleenzijnisachterstoelstaataltijdeenvijandalstocheensiemandonsdegeschiedeniskonverhalenvandatverfijndegevoeleenzaamheidheetde vreesachtigevreesachtige weetweet nietniet watwat alleenalleen zijnzijn isachter zijnzijn stoelstoel staatstaat altijdaltijd eeneen vijandals tochtoch eenseens iemandons dede geschiedenisgeschiedenis konkon verhalenverhalen vanvan datdat verfijndeverfijnde gevoeldat eenzaamheideenzaamheid heetde vreesachtige weetvreesachtige weet nietweet niet watniet wat alleenwat alleen zijnalleen zijn isachter zijn stoelzijn stoel staatstoel staat altijdstaat altijd eenaltijd een vijandals toch eenstoch eens iemandeens iemand onsiemand ons deons de geschiedenisde geschiedenis kongeschiedenis kon verhalenkon verhalen vanverhalen van datvan dat verfijndedat verfijnde gevoeldat eenzaamheid heet

Goede seks is niet alleen leuk, het houdt ons gezond en gelukkig. Het hebben van seks met iemand geeft ons het gevoel gewild, springlevend en krachtig te zijn -Alain de Botton
goede-seks-is-niet-alleen-leuk-het-houdt-ons-gezond-gelukkig-het-hebben-van-seks-met-iemand-geeft-ons-het-gevoel-gewild-springlevend-krachtig-te
John Galbraith toen iemand opmerkte dat zijn theorieën omstreden waren : 'Ja, maar alleen door de mensen die het niet met me eens zijn.' -Wiet van Broeckhoven
john-galbraith-toen-iemand-opmerkte-dat-zijn-theorieën-omstreden-waren-'ja-maar-alleen-door-de-mensen-die-het-niet-met-me-eens-zijn'
Bidden moet toch een belediging van God zijn, alsof hij niet weet wat hij wil zonder dat hij aan zijn kop gezeurd wordt -Kees Stip
bidden-moet-toch-een-belediging-van-god-zijn-alsof-hij-niet-weet-wat-hij-wil-zonder-dat-hij-aan-zijn-kop-gezeurd-wordt