De wijze moet tot de dwaas gaan, anders ging de wijsheid verloren daar nooit de dwazen tot de wijzen gaan


de-wijze-moet-tot-de-dwaas-gaan-anders-ging-de-wijsheid-verloren-daar-nooit-de-dwazen-tot-de-wijzen-gaan
friedrich von bodenstedtdewijzemoettotdedwaasgaanandersgingwijsheidverlorendaarnooitdwazenwijzengaande wijzewijze moetmoet tottot dede dwaasdwaas gaananders gingging dede wijsheidwijsheid verlorenverloren daardaar nooitnooit dede dwazendwazen tottot dede wijzenwijzen gaande wijze moetwijze moet totmoet tot detot de dwaasde dwaas gaananders ging deging de wijsheidde wijsheid verlorenwijsheid verloren daarverloren daar nooitdaar nooit denooit de dwazende dwazen totdwazen tot detot de wijzende wijzen gaande wijze moet totwijze moet tot demoet tot de dwaastot de dwaas gaananders ging de wijsheidging de wijsheid verlorende wijsheid verloren daarwijsheid verloren daar nooitverloren daar nooit dedaar nooit de dwazennooit de dwazen totde dwazen tot dedwazen tot de wijzentot de wijzen gaande wijze moet tot dewijze moet tot de dwaasmoet tot de dwaas gaananders ging de wijsheid verlorenging de wijsheid verloren daarde wijsheid verloren daar nooitwijsheid verloren daar nooit deverloren daar nooit de dwazendaar nooit de dwazen totnooit de dwazen tot dede dwazen tot de wijzendwazen tot de wijzen gaan

Wij leven in een wereld, waarin een dwaas vele dwazen maakt, maar een wijze slechts weinig wijzenAls het regent moet je onder een brug gaan vissen. Daar gaan de vissen immers naartoe om te schuilenHet schijnt minder zeldzaam te zijn van antipathie over te gaan tot liefde dan tot vriendschapEen paradijs moet ooit verloren gaanHet enige verschil tussen wijzen en dwazen is, dat wijzen 's nachts dromen en dwazen overdag en 's nachtsEen waarlijk ongelukkig wezen is hij, wie men de overtuiging bijbrengt dat zijn toestand ellendig is. Op die wijze gaan dan ook de leiders te werk om een revolutie tot stand te brengen