Doch woord blijft woord, en dat het spreuken horen, een krank hart heelde, kwam mij nooit ter oren


doch-woord-blijft-woord-dat-het-spreuken-horen-een-krank-hart-heelde-kwam-mij-nooit-ter-oren
william shakespearedochwoordblijftwoorddathetspreukenhoreneenkrankhartheeldekwammijnooitterorendoch woordwoord blijftblijft woorden datdat hethet spreukenspreuken horeneen krankkrank harthart heeldekwam mijmij nooitnooit terdoch woord blijftwoord blijft woorden dat hetdat het spreukenhet spreuken horeneen krank hartkrank hart heeldekwam mij nooitmij nooit ternooit ter orendoch woord blijft woorden dat het spreukendat het spreuken horeneen krank hart heeldekwam mij nooit termij nooit ter orenen dat het spreuken horenkwam mij nooit ter oren

Bij het woord compositie werd ik altijd innerlijk aangedaan en ik maakte het later tot mijn levensdoel een compositie te schilderen. Het woord zelf had op mij het effect van een gebed. Het vervulde mij met ontzagMijn geweten zegt mij dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel geschreven, nimmer een stap heb gedaan om de gunst te bejagen, hetzij van het volk, hetzij van een vorstIk kijk om mij heen: er is geen woord meer over van wat vroeger 'waarheid' heette, wij kunnen er niet meer tegen als een priester het woord 'waarheid' ook maar in de mond neemtPoëzie leest men niet woord na woord, vers na vers, maar woord op woord, vers op versGij zult van mij een lofrede horen, maar niet  op helden of op wijzen, doch op mij zelf; de dwaasheidVervelend dat in het woord politiek het woord politie schuilgaat