Een' kort woord, snell en fel gesproken, heeft meer kracht Dan een lang swaer bericht dat slaep'righ uytgeseght werdt.


een'-kort-woord-snell-fel-gesproken-heeft-meer-kracht-dan-een-lang-swaer-bericht-dat-slaep'righ-uytgeseght-werdt
constantijn huygenseen'kortwoordsnellfelgesprokenheeftmeerkrachtdaneenlangswaerberichtdatslaep'righuytgeseghtwerdteen' kortkort woordsnell enen felfel gesprokenheeft meermeer krachtkracht dandan eeneen langlang swaerswaer berichtbericht datdat slaep'righslaep'righ uytgeseghtuytgeseght werdteen' kort woordsnell en felen fel gesprokenheeft meer krachtmeer kracht dankracht dan eendan een langeen lang swaerlang swaer berichtswaer bericht datbericht dat slaep'righdat slaep'righ uytgeseghtslaep'righ uytgeseght werdtsnell en fel gesprokenheeft meer kracht danmeer kracht dan eenkracht dan een langdan een lang swaereen lang swaer berichtlang swaer bericht datswaer bericht dat slaep'righbericht dat slaep'righ uytgeseghtdat slaep'righ uytgeseght werdtheeft meer kracht dan eenmeer kracht dan een langkracht dan een lang swaerdan een lang swaer berichteen lang swaer bericht datlang swaer bericht dat slaep'righswaer bericht dat slaep'righ uytgeseghtbericht dat slaep'righ uytgeseght werdt

Een kort woord, snel en fel gesproken, heeft meer kracht, dan een lang zwaar bericht dat slaperig gezegd wordt -Constantijn Huygens
een-kort-woord-snel-fel-gesproken-heeft-meer-kracht-dan-een-lang-zwaar-bericht-dat-slaperig-gezegd-wordt
Een kleinen hamer, snel gedreven, heeft meer macht dan een swaer yser dat maer op den bout geleghd werdt -Constantijn Huygens
een-kleinen-hamer-snel-gedreven-heeft-meer-macht-dan-een-swaer-yser-dat-maer-op-den-bout-geleghd-werdt
Een kleinen hamer, snel gedreven, heeft meer macht Dan een swaer Yser dat maer op den Bout geleght werdt -Constantijn Huygens
een-kleinen-hamer-snel-gedreven-heeft-meer-macht-dan-een-swaer-yser-dat-maer-op-den-bout-geleght-werdt
Menig vonnis is reeds lang geveld, voordat de beklaagde een woord gesproken heeft -Anastasius Grün
menig-vonnis-is-reeds-lang-geveld-voordat-de-beklaagde-een-woord-gesproken-heeft
Nooit heeft men meer over de toekomst gesproken, dan sedert het moment dat men zelfs niet meer weet of we er nog een hebben -Jean Rostand
nooit-heeft-men-meer-over-de-toekomst-gesproken-dan-sedert-het-moment-dat-men-zelfs-niet-meer-weet-of-we-er-nog-een-hebben
Op congressen wordt meer gegeten dan gesproken, meer gesproken dan beraadslaagd, meer beraadslaagd dan beslist -Otto Weiss
op-congressen-wordt-meer-gegeten-dan-gesproken-meer-gesproken-dan-beraadslaagd-meer-beraadslaagd-dan-beslist