Een hoogstaand man weet het noodlot te benutten, evenals de zeeman de wind, uit welke richting hij ook waait


een-hoogstaand-man-weet-het-noodlot-te-benutten-evenals-de-zeeman-de-wind-uit-welke-richting-hij-ook-waait
gustave le boneenhoogstaandmanweethetnoodlottebenuttenevenalsdezeemanwinduitwelkerichtinghijookwaaiteen hoogstaandman weetweet hethet noodlotnoodlot tete benuttenevenals dede zeemanzeeman dede winduit welkewelke richtingrichting hijhij ookook waaiteen hoogstaand manhoogstaand man weetman weet hetweet het noodlothet noodlot tenoodlot te benuttenevenals de zeemande zeeman dezeeman de winduit welke richtingwelke richting hijrichting hij ookhij ook waaiteen hoogstaand man weethoogstaand man weet hetman weet het noodlotweet het noodlot tehet noodlot te benuttenevenals de zeeman dede zeeman de winduit welke richting hijwelke richting hij ookrichting hij ook waaiteen hoogstaand man weet hethoogstaand man weet het noodlotman weet het noodlot teweet het noodlot te benuttenevenals de zeeman de winduit welke richting hij ookwelke richting hij ook waait

Er bestaat geen gunstige wind voor de zeeman die niet weet welke haven hij wil aandoen -Jean Antoine Petit-Senn
er-bestaat-geen-gunstige-wind-voor-de-zeeman-die-niet-weet-welke-haven-hij-wil-aandoen
Je hebt geen weerman nodig om te weten uit welke hoek de wind waait -Bob Dylan
je-hebt-geen-weerman-nodig-om-te-weten-uit-welke-hoek-de-wind-waait
Heb ik nog een doel? Een haven, waarheen mijn ziel zich richt? Een goede wind? Ach, enkel wie weet, waarheen hij vaart, weet ook, welke wind hem goed en gunstig is -Friedrich Nietzsche
heb-ik-nog-een-doel-een-haven-waarheen-mijn-ziel-zich-richt-een-goede-wind-ach-enkel-wie-weet-waarheen-hij-vaart-weet-ook-welke-wind-hem-goed-gunstig
Een hoogstaand man is hij, die goed zijn vak uitoefent, terwijl hij ook iets beters kan doen -Victor Cherbuliez
een-hoogstaand-man-is-hij-die-goed-zijn-vak-uitoefent-terwijl-hij-ook-iets-beters-kan-doen
In welke richting men ook moge proberen het natuurlijke bewustzijn uit te breiden of te cultiveren, dat bewustzijn is en blijft onder alle omstandigheden een dierlijk bewustzijn -Catharose de Petri
in-welke-richting-men-ook-moge-proberen-het-natuurlijke-bewustzijn-uit-te-breiden-of-te-cultiveren-dat-bewustzijn-is-blijft-onder-alle-omstandigheden
Een groot man is gemaakt uit hoedanigheden, die grote gelegenheden benutten of maken -James Russell Lowell
een-groot-man-is-gemaakt-uit-hoedanigheden-die-grote-gelegenheden-benutten-of-maken