Een ieder die roem wil behalen, moet tijdig van de eer afscheid nemen en de zware kunst beoefenen te rechter tijd heen te gaan


een-ieder-die-roem-wil-behalen-moet-tijdig-van-de-eer-afscheid-nemen-de-zware-kunst-beoefenen-te-rechter-tijd-heen-te-gaan
friedrich nietzscheeeniederdieroemwilbehalenmoettijdigvandeeerafscheidnemenzwarekunstbeoefenenterechtertijdheengaaneen iederieder diedie roemroem wilwil behalenmoet tijdigtijdig vanvan dede eereer afscheidafscheid nemennemen enen dede zwarezware kunstkunst beoefenenbeoefenen tete rechterrechter tijdtijd heenheen tete gaaneen ieder dieieder die roemdie roem wilroem wil behalenmoet tijdig vantijdig van devan de eerde eer afscheideer afscheid nemenafscheid nemen ennemen en deen de zwarede zware kunstzware kunst beoefenenkunst beoefenen tebeoefenen te rechterte rechter tijdrechter tijd heentijd heen teheen te gaaneen ieder die roemieder die roem wildie roem wil behalenmoet tijdig van detijdig van de eervan de eer afscheidde eer afscheid nemeneer afscheid nemen enafscheid nemen en denemen en de zwareen de zware kunstde zware kunst beoefenenzware kunst beoefenen tekunst beoefenen te rechterbeoefenen te rechter tijdte rechter tijd heenrechter tijd heen tetijd heen te gaaneen ieder die roem wilieder die roem wil behalenmoet tijdig van de eertijdig van de eer afscheidvan de eer afscheid nemende eer afscheid nemen eneer afscheid nemen en deafscheid nemen en de zwarenemen en de zware kunsten de zware kunst beoefenende zware kunst beoefenen tezware kunst beoefenen te rechterkunst beoefenen te rechter tijdbeoefenen te rechter tijd heente rechter tijd heen terechter tijd heen te gaan

Een klein gezelschap is mij meer welkom dan een slecht; doch het moet gaan en komen te rechter tijd -Friedrich Nietzsche
een-klein-gezelschap-is-mij-meer-welkom-dan-een-slecht-doch-het-moet-gaan-komen-te-rechter-tijd
Roem, te rechter tijd gemaakt, komt soms vergroot terug -Livius
roem-te-rechter-tijd-gemaakt-komt-soms-vergroot-terug
De werken van de grote meesters zijn zonnen die om ons heen opkomen en ondergaan. Zo zal de tijd voor ieder groot werk dat nu is ondergegaan, terugkomen -Ludwig Wittgenstein
de-werken-van-de-grote-meesters-zijn-zonnen-die-om-ons-heen-opkomen-ondergaan-zo-zal-de-tijd-voor-ieder-groot-werk-dat-nu-is-ondergegaan-terugkomen
Vastberadenheid is vaak de kunst om te rechter tijd wreed te kunnen zijn -Henri Becque
vastberadenheid-is-vaak-de-kunst-om-te-rechter-tijd-wreed-te-kunnen-zijn
Een man weet nooit hoe hij afscheid moet nemen, een vrouw nooit wanneer -Helen Rowland
een-man-weet-nooit-hoe-hij-afscheid-moet-nemen-een-vrouw-nooit-wanneer
Ieder, die iets goed wil doen moet het van een hoger standpunt benaderen -Ralph Waldo Emerson
ieder-die-iets-goed-wil-doen-moet-het-van-een-hoger-standpunt-benaderen