Een kunstenaar kan zich niet beters wensen dan ruwe vrienden en beleefde vijanden


een-kunstenaar-kan-zich-niet-beters-wensen-dan-ruwe-vrienden-beleefde-vijanden
marie von ebner-eschenbacheenkunstenaarkanzichnietbeterswensendanruwevriendenbeleefdevijandeneen kunstenaarkunstenaar kankan zichzich nietniet betersbeters wensenwensen dandan ruweruwe vriendenvrienden enen beleefdebeleefde vijandeneen kunstenaar kankunstenaar kan zichkan zich nietzich niet betersniet beters wensenbeters wensen danwensen dan ruwedan ruwe vriendenruwe vrienden envrienden en beleefdeen beleefde vijandeneen kunstenaar kan zichkunstenaar kan zich nietkan zich niet beterszich niet beters wensenniet beters wensen danbeters wensen dan ruwewensen dan ruwe vriendendan ruwe vrienden enruwe vrienden en beleefdevrienden en beleefde vijandeneen kunstenaar kan zich nietkunstenaar kan zich niet beterskan zich niet beters wensenzich niet beters wensen danniet beters wensen dan ruwebeters wensen dan ruwe vriendenwensen dan ruwe vrienden endan ruwe vrienden en beleefderuwe vrienden en beleefde vijanden

Men kan beter optreden als middelaar tussen twee vijanden dan tussen twee vrienden, want een van die vrienden zal je vijand worden, en een van die vijanden je vriendDe grootste kunstenaar kan niets verzinnen dat niet vooraf al in de steen bestaat, maar als zijn hand niet met zijn geest meegaat zal hij het nooit van 't ruwe marmer winnenHij zal nooit ware vrienden hebben, die er van terugschrikt zich vijanden te makenOuderdom kan meer zien in een ruwe tegelsteen, dan jeugd in een spiegelEen schrijver moet nooit een boek schrijven, behalve vanuit de veronderstelling dat alle mensen zijn vijanden zijn, volledige kennis hebben van zaken, en niets beters te doen hebben dan kritiek leveren op zijn werkDoor de noodzaak zich verstaanbaar te maken, is de kunstenaar aan het gangbaar taalgebruik gebonden; schrijft hij wat voor anderen abracadabra is, dan kan hij net zo goed niet schrijven