Een man is altijd op zoek naar iemand tegen wie hij kan pochen; een vrouw naar een schouder waar ze haar hoofd op kan leggen


een-man-is-altijd-op-zoek-naar-iemand-tegen-wie-hij-kan-pochen-een-vrouw-naar-een-schouder-waar-ze-haar-hoofd-op-kan-leggen
henry louis menckeneenmanisaltijdopzoeknaariemandtegenwiehijkanpocheneenvrouwschouderwaarzehaarhoofdleggeneen manman isis altijdaltijd opop zoekzoek naarnaar iemandtegen wiewie hijhij kankan pocheneen vrouwvrouw naarnaar eeneen schouderschouder waarwaar zeze haarhaar hoofdhoofd opop kankan leggeneen man isman is altijdis altijd opaltijd op zoekop zoek naarzoek naar iemandnaar iemand tegeniemand tegen wietegen wie hijwie hij kanhij kan pocheneen vrouw naarvrouw naar eennaar een schoudereen schouder waarschouder waar zewaar ze haarze haar hoofdhaar hoofd ophoofd op kanop kan leggeneen man is altijdman is altijd opis altijd op zoekaltijd op zoek naarop zoek naar iemandzoek naar iemand tegennaar iemand tegen wieiemand tegen wie hijtegen wie hij kanwie hij kan pocheneen vrouw naar eenvrouw naar een schoudernaar een schouder waareen schouder waar zeschouder waar ze haarwaar ze haar hoofdze haar hoofd ophaar hoofd op kanhoofd op kan leggeneen man is altijd opman is altijd op zoekis altijd op zoek naaraltijd op zoek naar iemandop zoek naar iemand tegenzoek naar iemand tegen wienaar iemand tegen wie hijiemand tegen wie hij kantegen wie hij kan pocheneen vrouw naar een schoudervrouw naar een schouder waarnaar een schouder waar zeeen schouder waar ze haarschouder waar ze haar hoofdwaar ze haar hoofd opze haar hoofd op kanhaar hoofd op kan leggen

Geloof me, de onnozelste vrouw kan een verstandig man naar haar hand zetten, maar alleen een zeer pientere vrouw zet een dwaas naar haar handEen vrouw die men nooit getracht heeft te verleiden, kan niet op haar kuisheid pochenWanneer een man zijn hond tegen hem opstaat, is het tijd voor zijn vrouw om haar koffer te pakken en naar haar moeder terug te gaanEr zou juist één grote kunstenwinkel moeten zijn in de wereld, waar de kunstenaar zijn kunstwerk naar toe kan brengen en van waar hij kan meenemen wat hij nodig heeft. Zoals het nu is, moet je bijna een halve handelaar zijnEen man die zou verwachten dat hij in een jaar tijds kreeften kan leren vliegen, noemt men waanzinnig, maar een man die denkt dat hij mensen in engelen kan veranderen door ze naar de stembus te laten gaan, heet een hervormer en blijft op vrije voetenEen vrouw kan een man het verdriet dat hij haar aandoet vergeven, maar nooit de offers die hij voor haar brengt