Een mens moet zowel stom als harteloos zijn, als hij gelooft dat er geen deugd of waarheid is, maar enkel aan zijn eigen kant


een-mens-moet-zowel-stom-als-harteloos-zijn-als-hij-gelooft-dat-er-geen-deugd-of-waarheid-is-maar-enkel-aan-zijn-eigen-kant
joseph addisoneenmensmoetzowelstomalshartelooszijnhijgelooftdatergeendeugdofwaarheidismaarenkelaanzijneigenkanteen mensmens moetmoet zowelzowel stomstom alsals harteloosharteloos zijnals hijhij gelooftgelooft datdat erer geengeen deugdwaarheid ismaar enkelenkel aanaan zijnzijn eigeneigen kanteen mens moetmens moet zowelmoet zowel stomzowel stom alsstom als harteloosals harteloos zijnals hij geloofthij gelooft datgelooft dat erdat er geener geen deugddeugd of waarheidmaar enkel aanenkel aan zijnaan zijn eigenzijn eigen kanteen mens moet zowelmens moet zowel stommoet zowel stom alszowel stom als harteloosstom als harteloos zijnals hij gelooft dathij gelooft dat ergelooft dat er geendat er geen deugdgeen deugd of waarheiddeugd of waarheid ismaar enkel aan zijnenkel aan zijn eigenaan zijn eigen kanteen mens moet zowel stommens moet zowel stom alsmoet zowel stom als hartelooszowel stom als harteloos zijnals hij gelooft dat erhij gelooft dat er geengelooft dat er geen deugder geen deugd of waarheidgeen deugd of waarheid ismaar enkel aan zijn eigenenkel aan zijn eigen kant

De mens is een wezen dat verdoofd moet worden en verblind. Als zijn ogen werkelijk open gaan, ziet hij geen reden meer te leven. Voor wie niet aan een hiernamaals gelooft en alleen leeft wegens de ingeschapen doodsangst die op zichzelf evenmin naar iets verwijst als de blinde darm, maar bestaat, is alles wat erop aankomt: zich er zo goed mogelijk doorheenslaanIk doe niets anders dan u allen, jong en oud, overhalen om niet te denken aan uzelf of uw bezittingen, maar u slechts erom te bekommeren uw ziel zoveel mogelijk te verheffen. Ik zeg u dat deugd niet te koop is, maar dat geld en alle andere goede dingen van de mens uit de deugd voortkomen, zowel publiekelijk als privé. Dit is mijn leer, en als deze leer de jeugd bederft, dan ben ik een slecht mensWie zijn eigen karakter verlaat om er een aan te nemen dat hem niet toebehoort, is meestal onbekend zowel met zijn eigen karakter als met het aangenomeneAls er hierna niets meer is, kan dat mensen zeer in vertwijfeling brengen. Bovendien moet dan ook alles in dit ene leven gebeuren. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ik ben erg verwonderd over de stelligheid waarmee mensen zeggen dat met de dood het leven ophoudt. De moderne mens is trots op het feit dat hij niets gelooft, maar hier gelooft hij absoluut in. Dat vind ik vreemdDe kunstenaar is geen zondagskind in het leven. Hij heeft een zware taak te volbrengen die vaak zijn kruis wordt. Hij moet weten dat elk van zijn daden, gevoelens, gedachten het fijne onaantastbare maar stevige materiaal vormt waaruit zijn werk ontstaat en dat hij daarom niet vrij is in het leven, maar enkel in de kunstHet praktische gebod zal dus als volgt zijn: Handel zo dat ge de mensheid, zowel in uw eigen persoon als in die van ieder ander, steeds mede als doel, nooit zuiver als middel gebruikt