Een succesvolle persoon plaatst meer aandacht op het correcte doen dan om iets correct te doen


een-succesvolle-persoon-plaatst-meer-aandacht-op-het-correcte-doen-dan-om-iets-correct-te-doen
peter f. druckereensuccesvollepersoonplaatstmeeraandachtophetcorrectedoendanomietscorrectteeen succesvollesuccesvolle persoonpersoon plaatstplaatst meermeer aandachtaandacht opop hethet correctecorrecte doendoen dandan omom ietsiets correctcorrect tete doeneen succesvolle persoonsuccesvolle persoon plaatstpersoon plaatst meerplaatst meer aandachtmeer aandacht opaandacht op hetop het correctehet correcte doencorrecte doen dandoen dan omdan om ietsom iets correctiets correct tecorrect te doeneen succesvolle persoon plaatstsuccesvolle persoon plaatst meerpersoon plaatst meer aandachtplaatst meer aandacht opmeer aandacht op hetaandacht op het correcteop het correcte doenhet correcte doen dancorrecte doen dan omdoen dan om ietsdan om iets correctom iets correct teiets correct te doeneen succesvolle persoon plaatst meersuccesvolle persoon plaatst meer aandachtpersoon plaatst meer aandacht opplaatst meer aandacht op hetmeer aandacht op het correcteaandacht op het correcte doenop het correcte doen danhet correcte doen dan omcorrecte doen dan om ietsdoen dan om iets correctdan om iets correct teom iets correct te doen

Wie zijn plicht wil doen, moet altijd iets meer doen dan zijn plicht -Salomon Baer-Oberdorf
wie-zijn-plicht-wil-doen-moet-altijd-iets-meer-doen-dan-zijn-plicht
Een groot deel van ons leven wordt doorgevracht met verkeerd doen, het grootste deel met niets doen, het geheel met iets anders doen dan wij zouden moeten -Seneca
een-groot-deel-van-ons-leven-wordt-doorgevracht-met-verkeerd-doen-het-grootste-deel-met-niets-doen-het-geheel-met-iets-anders-doen-dan-wij-zouden
Wijzen die iets doms doen, richten minder schade aan dan dommen die iets verstandigs willen doen -Marcel Pagnol
wijzen-die-iets-doms-doen-richten-minder-schade-aan-dan-dommen-die-iets-verstandigs-willen-doen
Het is een kunst op zichzelf een brief op de juiste tijd te doen aankomen. Een ontvangen brief kan ons 's morgens iets heel anders doen dan 's avonds -Christian Morgenstern
het-is-een-kunst-op-zichzelf-een-brief-op-de-juiste-tijd-te-doen-aankomen-een-ontvangen-brief-kan-ons-'s-morgens-iets-heel-anders-doen-dan-'s-avonds
Een vijand kan meer pijn doen dan tien vrienden goed kunnen doen -Jonathan Swift
een-vijand-kan-meer-pijn-doen-dan-tien-vrienden-goed-kunnen-doen
Een persoon die men liefheeft, is iemand die ons meer kan doen lijden dan iemand anders -Etienne Rey
een-persoon-die-men-liefheeft-is-iemand-die-ons-meer-kan-doen-lijden-dan-iemand-anders