Een van de grootste genoegens van het lezen van oude brieven is de wetenschap dat men ze niet hoeft te beantwoorden


een-van-de-grootste-genoegens-van-het-lezen-van-oude-brieven-is-de-wetenschap-dat-men-ze-niet-hoeft-te-beantwoorden
lord george byroneenvandegrootstegenoegenshetlezenoudebrieveniswetenschapdatmenzeniethoefttebeantwoordeneen vanvan dede grootstegrootste genoegensgenoegens vanvan hethet lezenlezen vanvan oudeoude brievenbrieven isis dede wetenschapwetenschap datdat menmen zeze nietniet hoefthoeft tete beantwoordeneen van devan de grootstede grootste genoegensgrootste genoegens vangenoegens van hetvan het lezenhet lezen vanlezen van oudevan oude brievenoude brieven isbrieven is deis de wetenschapde wetenschap datwetenschap dat mendat men zemen ze nietze niet hoeftniet hoeft tehoeft te beantwoordeneen van de grootstevan de grootste genoegensde grootste genoegens vangrootste genoegens van hetgenoegens van het lezenvan het lezen vanhet lezen van oudelezen van oude brievenvan oude brieven isoude brieven is debrieven is de wetenschapis de wetenschap datde wetenschap dat menwetenschap dat men zedat men ze nietmen ze niet hoeftze niet hoeft teniet hoeft te beantwoordeneen van de grootste genoegensvan de grootste genoegens vande grootste genoegens van hetgrootste genoegens van het lezengenoegens van het lezen vanvan het lezen van oudehet lezen van oude brievenlezen van oude brieven isvan oude brieven is deoude brieven is de wetenschapbrieven is de wetenschap datis de wetenschap dat mende wetenschap dat men zewetenschap dat men ze nietdat men ze niet hoeftmen ze niet hoeft teze niet hoeft te beantwoorden

Anonieme brieven hebben dit grote voordeel, dat men ze niet hoeft te beantwoorden -Alexandre Dumas père
anonieme-brieven-hebben-dit-grote-voordeel-dat-men-ze-niet-hoeft-te-beantwoorden
Ziek zijn is een van de grootste genoegens van het leven, vooropgesteld dat men niet al te ziek is en niet hoeft te werken voor men genezen is -Samuel Butler
ziek-zijn-is-een-van-de-grootste-genoegens-van-het-leven-vooropgesteld-dat-men-niet-al-te-ziek-is-niet-hoeft-te-werken-voor-men-genezen-is
De voornaamste wetenschap die men uit het lezen van boeken put is de wetenschap dat er maar heel weinig de moeite van het lezen waard zijn -Henry Louis Mencken
de-voornaamste-wetenschap-die-men-uit-het-lezen-van-boeken-put-is-de-wetenschap-dat-er-maar-heel-weinig-de-moeite-van-het-lezen-waard-zijn
Om een denkbeeld te krijgen van de ellenden onzer medemensen hoeft men slechts hun genoegens gade te slaan. -George Eliot
om-een-denkbeeld-te-krijgen-van-de-ellenden-onzer-medemensen-hoeft-men-slechts-hun-genoegens-gade-te-slaan
Het beste wat je met anonieme brieven kunt doen is ze gewoon niet beantwoorden -Wiet van Broeckhoven
het-beste-wat-met-anonieme-brieven-kunt-doen-is-ze-gewoon-niet-beantwoorden
Het voordeel van vrijgezel is, dat wanneer men zich tegenover een mooie vrouw bevindt, men niet vol spijt hoeft te bedenken dat men thuis al een lelijke heeft -Paul Léautaud
het-voordeel-van-vrijgezel-is-dat-wanneer-men-zich-tegenover-een-mooie-vrouw-bevindt-men-niet-vol-spijt-hoeft-te-bedenken-dat-men-thuis-al-een-lelijke