Een verschillend gevoel voor humor is een kwaad iets in de liefde


een-verschillend-gevoel-voor-humor-is-een-kwaad-iets-in-de-liefde
george elioteenverschillendgevoelvoorhumoriseenkwaadietsindeliefdeeen verschillendverschillend gevoelgevoel vooris eeneen kwaadkwaad ietsiets inin dede liefdeeen verschillend gevoelverschillend gevoel voorgevoel voor humorvoor humor ishumor is eenis een kwaadeen kwaad ietskwaad iets iniets in dein de liefdeeen verschillend gevoel voorverschillend gevoel voor humorgevoel voor humor isvoor humor is eenhumor is een kwaadis een kwaad ietseen kwaad iets inkwaad iets in deiets in de liefdeeen verschillend gevoel voor humorverschillend gevoel voor humor isgevoel voor humor is eenvoor humor is een kwaadhumor is een kwaad ietsis een kwaad iets ineen kwaad iets in dekwaad iets in de liefde

Ik heb een goed gevoel voor het belachelijke, maar geen gevoel voor humor -Edward Franklin Albee III
ik-heb-een-goed-gevoel-voor-het-belachelijke-maar-geen-gevoel-voor-humor
Gevoel voor humor begint bij gevoel voor verdriet -Toon Hermans
gevoel-voor-humor-begint-bij-gevoel-voor-verdriet
Tot de afschuwelijkste mensen behoren zij die u voortdurend willen bewijzen dat ze ook over een gevoel voor humor beschikken -Jean de Boisson
tot-de-afschuwelijkste-mensen-behoren-zij-die-u-voortdurend-willen-bewijzen-dat-ze-ook-over-een-gevoel-voor-humor-beschikken
Wie het laatst lacht, heeft misschien geen gevoel voor humor -Paul Jacobs
wie-het-laatst-lacht-heeft-misschien-geen-gevoel-voor-humor
Men heeft weinig aan een gevoel voor humor wanneer men het niet verder brengt dan tot humorist -Cees Buddingh
men-heeft-weinig-aan-een-gevoel-voor-humor-wanneer-men-het-niet-verder-brengt-dan-tot-humorist