Een vrijgezel merkt dat hij oud wordt, als hem niet meer wordt gevraagd waarom hij nog niet getrouwd is, maar waarom hij het niet geweest is


een-vrijgezel-merkt-dat-hij-oud-wordt-als-hem-niet-meer-wordt-gevraagd-waarom-hij-nog-niet-getrouwd-is-maar-waarom-hij-het-niet-geweest-is
robert schumanneenvrijgezelmerktdathijoudwordtalshemnietmeerwordtgevraagdwaaromnoggetrouwdismaarhetgeweestiseen vrijgezelvrijgezel merktmerkt datdat hijhij oudoud wordtals hemhem nietniet meermeer wordtwordt gevraagdgevraagd waaromwaarom hijhij nognog nietniet getrouwdgetrouwd ismaar waaromwaarom hijhij hethet nietniet geweestgeweest iseen vrijgezel merktvrijgezel merkt datmerkt dat hijdat hij oudhij oud wordtals hem niethem niet meerniet meer wordtmeer wordt gevraagdwordt gevraagd waaromgevraagd waarom hijwaarom hij noghij nog nietnog niet getrouwdniet getrouwd ismaar waarom hijwaarom hij hethij het niethet niet geweestniet geweest iseen vrijgezel merkt datvrijgezel merkt dat hijmerkt dat hij ouddat hij oud wordtals hem niet meerhem niet meer wordtniet meer wordt gevraagdmeer wordt gevraagd waaromwordt gevraagd waarom hijgevraagd waarom hij nogwaarom hij nog niethij nog niet getrouwdnog niet getrouwd ismaar waarom hij hetwaarom hij het niethij het niet geweesthet niet geweest iseen vrijgezel merkt dat hijvrijgezel merkt dat hij oudmerkt dat hij oud wordtals hem niet meer wordthem niet meer wordt gevraagdniet meer wordt gevraagd waarommeer wordt gevraagd waarom hijwordt gevraagd waarom hij noggevraagd waarom hij nog nietwaarom hij nog niet getrouwdhij nog niet getrouwd ismaar waarom hij het nietwaarom hij het niet geweesthij het niet geweest is

Als een vogel precies kon zeggen wat hij zingt, waarom hij zingt en wat het in hem is dat zingt, zou hij niet meer zingen -Paul Valéry
als-een-vogel-precies-kon-zeggen-wat-hij-zingt-waarom-hij-zingt-wat-het-in-hem-is-dat-zingt-zou-hij-niet-meer-zingen
Er zijn voor de mens slechts drie grote gebeurtenissen: geboren worden, leven en sterven; hij merkt niet dat hij geboren wordt, hij lijdt doordat hij moet sterven en hij vergeet te leven -Jean de la Bruyère
er-zijn-voor-de-mens-slechts-drie-grote-gebeurtenissen-geboren-worden-leven-sterven-hij-merkt-niet-dat-hij-geboren-wordt-hij-lijdt-doordat-hij-moet
Als een staat tot die graad van bederf is gekomen, dat hij zichzelf niet meer kan hervormen, zal hij er niet veel bij verliezen als hij geheel opnieuw wordt ingericht -Montesquieu
als-een-staat-tot-die-graad-van-bederf-is-gekomen-dat-hij-zichzelf-niet-meer-kan-hervormen-zal-hij-er-niet-veel-bij-verliezen-als-hij-geheel-opnieuw
Menigeen weet niet hoe rijk hij is, tot hij merkt, welke rijke mensen nog van hem stelen -Friedrich Nietzsche
menigeen-weet-niet-hoe-rijk-hij-is-tot-hij-merkt-welke-rijke-mensen-nog-van-hem-stelen