Een wijs man gaat nooit zijn verlies zitten bewenen, maar tracht met opgewektheid het onheil te herstellen


een-wijs-man-gaat-nooit-zijn-verlies-zitten-bewenen-maar-tracht-met-opgewektheid-het-onheil-te-herstellen
william shakespeareeenwijsmangaatnooitzijnverlieszittenbewenenmaartrachtmetopgewektheidhetonheilteherstelleneen wijswijs manman gaatgaat nooitnooit zijnzijn verliesverlies zittenzitten bewenenmaar trachttracht metmet opgewektheidopgewektheid hethet onheilonheil tete herstelleneen wijs manwijs man gaatman gaat nooitgaat nooit zijnnooit zijn verlieszijn verlies zittenverlies zitten bewenenmaar tracht mettracht met opgewektheidmet opgewektheid hetopgewektheid het onheilhet onheil teonheil te herstelleneen wijs man gaatwijs man gaat nooitman gaat nooit zijngaat nooit zijn verliesnooit zijn verlies zittenzijn verlies zitten bewenenmaar tracht met opgewektheidtracht met opgewektheid hetmet opgewektheid het onheilopgewektheid het onheil tehet onheil te herstelleneen wijs man gaat nooitwijs man gaat nooit zijnman gaat nooit zijn verliesgaat nooit zijn verlies zittennooit zijn verlies zitten bewenenmaar tracht met opgewektheid hettracht met opgewektheid het onheilmet opgewektheid het onheil teopgewektheid het onheil te herstellen

Geluk is als een vlinder: wanneer je hem tracht te grijpen blijft hij altijd net buiten je bereik; maar wanneer je rustig blijft zitten komt hij misschien op je hand zitten -Nathaniel Hawthorne
geluk-is-als-een-vlinder-wanneer-hem-tracht-te-grijpen-blijft-hij-altijd-net-buiten-bereik-maar-wanneer-rustig-blijft-zitten-komt-hij-misschien-op
Om zijn verlies goed te maken, gaat de speler steeds door met verliezen -Ovidius
om-zijn-verlies-goed-te-maken-gaat-de-speler-steeds-door-met-verliezen
Tracht niet een man van succes te zijn, maar probeer liever een man van waarde te zijn -Albert Einstein
tracht-niet-een-man-van-succes-te-zijn-maar-probeer-liever-een-man-van-waarde-te-zijn
Een mens die onheil aanricht, zal zijn eigen onheil moeilijk kunnen ontlopen -Lü Poe Wei
een-mens-die-onheil-aanricht-zal-zijn-eigen-onheil-moeilijk-kunnen-ontlopen
Handhaven en herstellen, mooie leus! De schoonste leus voor een wijs bestuur van een revolutie -Joseph Joubert
handhaven-herstellen-mooie-leus-de-schoonste-leus-voor-een-wijs-bestuur-van-een-revolutie
Ik wanhoop steeds, maar ik verlies nooit de moed -Edmond Jaloux
ik-wanhoop-steeds-maar-ik-verlies-nooit-de-moed