En we slapen en we dromen Terwijl de mensen als water Door de straten stromen Op jacht naar het geld Dat hun leven vergalt Maar wij staan pas op Als de avond valt


en-we-slapen-we-dromen-terwijl-de-mensen-als-water-door-de-straten-stromen-op-jacht-naar-het-geld-dat-hun-leven-vergalt-maar-wij-staan-op-als-de
stef bosweslapendromenterwijldemensenalswaterdoorstratenstromenopjachtnaarhetgelddathunlevenvergaltmaarwijstaanopalsavondvalten wewe slapenslapen enen wewe dromendromen terwijlterwijl dede mensenmensen alsals waterwater doorde stratenstraten stromenstromen opop jachtjacht naarnaar hethet geldgeld datdat hunhun levenleven vergaltvergalt maarmaar wijwij staanstaan paspas opop alsals dede avondavond valten we slapenwe slapen enslapen en ween we dromenwe dromen terwijldromen terwijl deterwijl de mensende mensen alsmensen als waterals water doorwater door dedoor de stratende straten stromenstraten stromen opstromen op jachtop jacht naarjacht naar hetnaar het geldhet geld datgeld dat hundat hun levenhun leven vergaltleven vergalt maarvergalt maar wijmaar wij staanwij staan passtaan pas oppas op alsop als deals de avondde avond valt

Mensen die denken dat tijd geld is, bemerken meestal pas op hun sterfbed dat hun tijd op is maar hun geld nog niet -Alexander Pola
mensen-die-denken-dat-tijd-geld-is-bemerken-meestal-op-hun-sterfbed-dat-hun-tijd-op-is-maar-hun-geld-nog-niet
Als de aarde op zou houden water aan te trekken, dan zou al het water van de zee omhoog komen en gaan stromen naar de maan -Johannes Kepler
als-de-aarde-op-zou-houden-water-aan-te-trekken-dan-zou-al-het-water-van-de-zee-omhoog-komen-gaan-stromen-naar-de-maan
Men kan evengoed dromen zonder te slapen als slapen zonder te dromen -G. C. Lichtenberg
men-kan-evengoed-dromen-zonder-te-slapen-als-slapen-zonder-te-dromen
Sommige mensen spreken in hun slaap. Sprekers doen dat terwijl anderen slapen -Albert Camus
sommige-mensen-spreken-in-hun-slaap-sprekers-doen-dat-terwijl-anderen-slapen
Geluk is als water: je houdt het niet vast, maar je kan het tot je nemen of het laten stromen -Ewout Kieckens
geluk-is-als-water-houdt-het-niet-vast-maar-kan-het-tot-nemen-of-het-laten-stromen
De wet verbiedt, in zijn majestatische gelijkheid zowel de rijken als de armen onder bruggen te slapen, in de straten te bedelen en brood te stelen -Anatole France
de-wet-verbiedt-in-zijn-majestatische-gelijkheid-zowel-de-rijken-als-de-armen-onder-bruggen-te-slapen-in-de-straten-te-bedelen-brood-te-stelen