Er heeft wellicht nooit een genie bestaan, die van zijn geestesgaven een zo verstandig gebruikgemaakt heeft als Goethe; en daarin bestaat hoofdzakelijk zijn grootheid


er-heeft-wellicht-nooit-een-genie-bestaan-die-van-zijn-geestesgaven-een-zo-verstandig-gebruikgemaakt-heeft-als-goethe-daarin-bestaat-hoofdzakelijk
jozsef eötvöserheeftwellichtnooiteengeniebestaandievanzijngeestesgavenzoverstandiggebruikgemaaktalsgoethedaarinbestaathoofdzakelijkgrootheider heeftheeft wellichtwellicht nooitnooit eeneen geniegenie bestaandie vanvan zijnzijn geestesgavengeestesgaven eeneen zozo verstandigverstandig gebruikgemaaktgebruikgemaakt heeftheeft alsals goetheen daarindaarin bestaatbestaat hoofdzakelijkhoofdzakelijk zijnzijn grootheider heeft wellichtheeft wellicht nooitwellicht nooit eennooit een genieeen genie bestaandie van zijnvan zijn geestesgavenzijn geestesgaven eengeestesgaven een zoeen zo verstandigzo verstandig gebruikgemaaktverstandig gebruikgemaakt heeftgebruikgemaakt heeft alsheeft als goetheen daarin bestaatdaarin bestaat hoofdzakelijkbestaat hoofdzakelijk zijnhoofdzakelijk zijn grootheid

Jonge mensen zijn net kinderen die 's nachts geboren zijn, de zon zien opkomen en denken dat gisteren nooit heeft bestaanWie humor heeft, die heeft bijna reeds genie. Wie slechts geestigheid heeft, die heeft meestal zelfs deze nietDat de mens ongelukkig is, is volgens mij een gevolg van zijn grootheid; het komt omdat hij een Oneindigheid in zich heeft, die hij ondanks al zijn slimheid niet geheel onder de Eindigheid kan begravenGenie is hoofdzakelijk een kwestie van wilskrachtDe grootheid van een mens is niet vrij van gebreken te zijn, doch boven de gebreken te staan die hij heeftVan alle politieke ondernemingen is het wellicht de moeilijkste, een lijn te verlaten, volgens welke men zich tot dusver bewogen heeft, successen te niet te doen, die men zelf heeft bewerkt