Er zijn weinig boeken waaruit men niet leren kan hoe men niet schrijven moet


er-zijn-weinig-boeken-waaruit-men-niet-leren-kan-hoe-men-niet-schrijven-moet
multatulierzijnweinigboekenwaaruitmennietlerenkanhoeschrijvenmoeter zijnzijn weinigweinig boekenboeken waaruitwaaruit menmen nietniet lerenleren kankan hoehoe menmen nietniet schrijvenschrijven moeter zijn weinigzijn weinig boekenweinig boeken waaruitboeken waaruit menwaaruit men nietmen niet lerenniet leren kanleren kan hoekan hoe menhoe men nietmen niet schrijvenniet schrijven moeter zijn weinig boekenzijn weinig boeken waaruitweinig boeken waaruit menboeken waaruit men nietwaaruit men niet lerenmen niet leren kanniet leren kan hoeleren kan hoe menkan hoe men niethoe men niet schrijvenmen niet schrijven moeter zijn weinig boeken waaruitzijn weinig boeken waaruit menweinig boeken waaruit men nietboeken waaruit men niet lerenwaaruit men niet leren kanmen niet leren kan hoeniet leren kan hoe menleren kan hoe men nietkan hoe men niet schrijvenhoe men niet schrijven moet

Men moet bijtijds leren verachten wat men niet kan krijgen. De vos van de fabel was een groot wijsgeerZoals men om te weten hoe laat het is niet in een klokkenwinkel moet rondkijken, zo moet men voor God niet in een klooster zijnSommige boeken schijnen geschreven te zijn, niet opdat men daar iets uit zou leren, maar opdat men weet, dat de schrijver iets geweten heeftAls men in de uitgaande wereld wil behagen, moet men genegen zijn zich vele dingen die men reeds weet, te laten leren door lieden die ze niet wetenEen verstandig onderwijsstelsel zal ons ten minste leren hoe weinig de mens nog weet, hoe veel hij nog moet lerenMen moet zich bij tijden kunnen vergeten, als men van de dingen, die wij niet zelf zijn, iets wil leren