Gehechtheid aan dingen valt vanzelf weg, als je niet meer probeert jezelf te vinden in dingen


gehechtheid-aan-dingen-valt-vanzelf-weg-als-niet-meer-probeert-jezelf-te-vinden-in-dingen
eckhart tollegehechtheidaandingenvaltvanzelfwegalsnietmeerprobeertjezelftevindeningehechtheid aanaan dingendingen valtvalt vanzelfvanzelf wegals jeje nietniet meermeer probeertprobeert jezelfjezelf tete vindenvinden inin dingengehechtheid aan dingenaan dingen valtdingen valt vanzelfvalt vanzelf wegals je nietje niet meerniet meer probeertmeer probeert jezelfprobeert jezelf tejezelf te vindente vinden invinden in dingengehechtheid aan dingen valtaan dingen valt vanzelfdingen valt vanzelf wegals je niet meerje niet meer probeertniet meer probeert jezelfmeer probeert jezelf teprobeert jezelf te vindenjezelf te vinden inte vinden in dingengehechtheid aan dingen valt vanzelfaan dingen valt vanzelf wegals je niet meer probeertje niet meer probeert jezelfniet meer probeert jezelf temeer probeert jezelf te vindenprobeert jezelf te vinden injezelf te vinden in dingen

Kunst mag niet geprobeerd worden. Men probeert een brood te bakken, maar men probeert geen schepping. Men probeert niet te baren. Waar zwangerschap bestaat, volgt het baren vanzelf, ten gepaste tijdAls … Als ik de dingen niet meer weet, als ik de namen niet meer ken en wat ik weet meteen vergeet. Zodat ik onherkenbaar ben, begin dan aan een heel oud lied. Dan zing ik mee en aarzel nietAls je niet in slaap valt, houden dromen vanzelf opIk tracht de dingen aan mij onderworpen te maken en niet zelf aan de dingen onderworpen te wordenAan kleine dingen moet men geen aanstoot nemen als men naar de grote op weg isHet is een merkwaardig kenmerk van de mens dat we ons proberen vast te klampen aan de dingen die we hebben - zelfs als ze ons niet gelukkig maken of het niet de dingen zijn die we echt willen