Geluk is wat men voelt als men een ogenblik niet aan de dood denkt


geluk-is-wat-men-voelt-als-men-een-ogenblik-niet-aan-de-dood-denkt
jeroen brouwersgelukiswatmenvoeltalseenogenbliknietaandedooddenktgeluk isis watwat menmen voeltvoelt alsals menmen eeneen ogenblikogenblik nietniet aanaan dede dooddood denktgeluk is watis wat menwat men voeltmen voelt alsvoelt als menals men eenmen een ogenblikeen ogenblik nietogenblik niet aanniet aan deaan de doodde dood denktgeluk is wat menis wat men voeltwat men voelt alsmen voelt als menvoelt als men eenals men een ogenblikmen een ogenblik nieteen ogenblik niet aanogenblik niet aan deniet aan de doodaan de dood denktgeluk is wat men voeltis wat men voelt alswat men voelt als menmen voelt als men eenvoelt als men een ogenblikals men een ogenblik nietmen een ogenblik niet aaneen ogenblik niet aan deogenblik niet aan de doodniet aan de dood denkt

Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftMen maakt geen vijanden door wát men denkt, doch doordát men denktWanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, het gebonden zijn aan wat men haat, het gescheiden zijn van wat men liefheeft, en wat men wil hebben en niet krijgt, zijn alle vormen van lijden; kortom, het vijfvoudig hangen aan bestaan is lijdenMen bemint een vrouw niet om wat zij is, maar om wat men van haar denktWanneer men al te zeer vreest wat er gebeuren zal, voelt men tenslotte een zekere opluchting als het ook werkelijk gebeurt