Gelukkig maar voor een ambtenaar dat er nog bijbanen op de wereld waren


gelukkig-maar-voor-een-ambtenaar-dat-er-nog-bijbanen-op-de-wereld-waren
ferdinand bordewijkgelukkigmaarvooreenambtenaardaternogbijbanenopdewereldwarengelukkig maarmaar vooreen ambtenaarambtenaar datdat erer nognog bijbanenbijbanen opop dede wereldwereld warengelukkig maar voormaar voor eenvoor een ambtenaareen ambtenaar datambtenaar dat erdat er noger nog bijbanennog bijbanen opbijbanen op deop de wereldde wereld warengelukkig maar voor eenmaar voor een ambtenaarvoor een ambtenaar dateen ambtenaar dat erambtenaar dat er nogdat er nog bijbanener nog bijbanen opnog bijbanen op debijbanen op de wereldop de wereld warengelukkig maar voor een ambtenaarmaar voor een ambtenaar datvoor een ambtenaar dat ereen ambtenaar dat er nogambtenaar dat er nog bijbanendat er nog bijbanen oper nog bijbanen op denog bijbanen op de wereldbijbanen op de wereld waren

Enkele van de grootste prestaties ter wereld zijn gedaan door mensen die niet slim genoeg waren om te weten dat deze onmogelijk warenToen de deugd werd uitgevonden, waren alle burgers gelukkig, want nu wisten ze meteen hoe slecht hun buren warenToen de goden nog menselijker waren, waren de mensen goddelijker.Toneelspelers zouden meer dan eens te laat opkomen als zij niet voortdurend vervuld waren met de gedachte: Het komt mij voor dat het alweer een héél tijdje geleden is dat ze me nog gezien hebbenAan de jeugd wordt dikwerf verweten steeds te geloven dat de wereld eerst met haar aanvangt. Zeer terecht; maar de ouden van dagen geloven nog veel meer, dat met hen de wereld ophoudtHet is gods wil niet slechts dat we gelukkig zijn, maar dat we onszelf gelukkig maken