Gevangenissen maken me altijd onrustig want het is zo'n toeval dat je er zelf niet in zit


gevangenissen-maken-me-altijd-onrustig-want-het-is-zo'n-toeval-dat-er-zelf-niet-in-zit
simon carmiggeltgevangenissenmakenmealtijdonrustigwanthetiszo'ntoevaldaterzelfnietinzitgevangenissen makenmaken meme altijdaltijd onrustigonrustig wantwant hethet isis zo'nzo'n toevaltoeval datdat jeje erer zelfzelf nietniet inin zitgevangenissen maken memaken me altijdme altijd onrustigaltijd onrustig wantonrustig want hetwant het ishet is zo'nis zo'n toevalzo'n toeval dattoeval dat jedat je erje er zelfer zelf nietzelf niet inniet in zitgevangenissen maken me altijdmaken me altijd onrustigme altijd onrustig wantaltijd onrustig want hetonrustig want het iswant het is zo'nhet is zo'n toevalis zo'n toeval datzo'n toeval dat jetoeval dat je erdat je er zelfje er zelf nieter zelf niet inzelf niet in zitgevangenissen maken me altijd onrustigmaken me altijd onrustig wantme altijd onrustig want hetaltijd onrustig want het isonrustig want het is zo'nwant het is zo'n toevalhet is zo'n toeval datis zo'n toeval dat jezo'n toeval dat je ertoeval dat je er zelfdat je er zelf nietje er zelf niet iner zelf niet in zit

Het land zit in de puree, doch er zijn er altijd die er kroketten van weten te maken -Hugo Olaerts
het-land-zit-in-de-puree-doch-er-zijn-er-altijd-die-er-kroketten-van-weten-te-maken
Overal heerst het toeval;  Werp je vishaak maar uit,  En waar je het 't minst verwacht  daar zit er vis in de stroom -Ovidius
overal-heerst-het-toeval-werp-vishaak-maar-uit-en-waar-het-'t-minst-verwacht-daar-zit-er-vis-in-de-stroom
'U zit nu al 3 uur naar mij te kijken. Waarom gaat u zelf niet vissen?' 'Daar heb ik het geduld niet voor.' -Wiet van Broeckhoven
'u-zit-nu-al-3-uur-naar-mij-te-kijken-waarom-gaat-u-zelf-niet-vissen'-'daar-heb-ik-het-geduld-niet-voor'
Gooi gerust af en toe het badwater weg, er zit niet altijd een kind in -Alexander Pola
gooi-gerust-af-toe-het-badwater-weg-er-zit-niet-altijd-een-kind-in
Het hart heeft zijn gevangenissen die het verstand niet openzet -Marcel Jouhandeau
het-hart-heeft-zijn-gevangenissen-die-het-verstand-niet-openzet
Als er geen gevangenissen waren, zouden we allemaal beseffen dat we geboeid zijn -Maurice Blanchot
als-er-geen-gevangenissen-waren-zouden-we-allemaal-beseffen-dat-we-geboeid-zijn