Gewoonlijk gelooft de mens, als hij slechts woorden hoort, dat er toch ook wat bij te denken moet vallen


gewoonlijk-gelooft-de-mens-als-hij-slechts-woorden-hoort-dat-er-toch-ook-wat-bij-te-denken-moet-vallen
johann wolfgang von goethegewoonlijkgelooftdemensalshijslechtswoordenhoortdatertochookwatbijtedenkenmoetvallengewoonlijk gelooftgelooft dede mensals hijhij slechtsslechts woordenwoorden hoortdat erer tochtoch ookook watwat bijbij tete denkendenken moetmoet vallengewoonlijk gelooft degelooft de mensals hij slechtshij slechts woordenslechts woorden hoortdat er tocher toch ooktoch ook watook wat bijwat bij tebij te denkente denken moetdenken moet vallengewoonlijk gelooft de mensals hij slechts woordenhij slechts woorden hoortdat er toch ooker toch ook wattoch ook wat bijook wat bij tewat bij te denkenbij te denken moette denken moet vallenals hij slechts woorden hoortdat er toch ook water toch ook wat bijtoch ook wat bij teook wat bij te denkenwat bij te denken moetbij te denken moet vallen

Laat de mens maar denken, God zal het toch wel beschikken. Neen; ook al beschikt God het, de mens moet toch denken!Een mens moet zich nooit schamen te bekennen dat hij ongelijk had, daarmee zegt hij slechts in andere woorden dat hij van-daag wijzer is dan hij gisteren wasAls er hierna niets meer is, kan dat mensen zeer in vertwijfeling brengen. Bovendien moet dan ook alles in dit ene leven gebeuren. Dat brengt een hoop stress met zich mee. Ik ben erg verwonderd over de stelligheid waarmee mensen zeggen dat met de dood het leven ophoudt. De moderne mens is trots op het feit dat hij niets gelooft, maar hier gelooft hij absoluut in. Dat vind ik vreemdVoorzichtig: iemand die 10 procent gelooft van wat hij hoort, een kwart van wat hij leest en de helft van wat hij zietDe mens is er beter aan toe wanneer hij gelooft dat hij slechts het halve paradijs verloren heeft. Want hij kan slapenWat een mens in staat is te denken, laat zich ook in duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige woorden uitdrukken.