Gij zijt dwaas, als gij door woorden daden ongedaan wilt maken


gij-zijt-dwaas-als-gij-door-woorden-daden-ongedaan-wilt-maken
plautusgijzijtdwaasalsgijdoorwoordendadenongedaanwiltmakengij zijtzijt dwaasals gijgij doorwoorden dadendaden ongedaanongedaan wiltwilt makengij zijt dwaasals gij doorgij door woordendoor woorden dadenwoorden daden ongedaandaden ongedaan wiltongedaan wilt makenals gij door woordengij door woorden dadendoor woorden daden ongedaanwoorden daden ongedaan wiltdaden ongedaan wilt makenals gij door woorden dadengij door woorden daden ongedaandoor woorden daden ongedaan wiltwoorden daden ongedaan wilt maken

Waarom wilt gij weten wat gij zult zijn na uw dood, als gij nog niet weet wat gij nu zijt?Wees wat gij zijt, dat is een vrouw; zijt gij meer, dan zijt gij er geenO, ongelukkige, zowel door uw omstandigheden, als juist hierdoor, dat gij niet beseft hoe ongelukkig gij zijtGij zijt niet ongelukkig, zolang gij gelukkig kunt makenGij bidt als gij wanhopig zijt en in nood; mocht gij ook bidden in de volheid van uw vreugde en in de dagen van uw overvloedGij vorsten, die u de goden der aarde noemt, wat zijt gij als gij niet de hoogheid der mensheid erkent?