Gij zult ontberen! Dat is het eeuwige lied, dat ieder schor in de oren klinkt, heel ons leven lang, elk uur


gij-zult-ontberen-dat-is-het-eeuwige-lied-dat-ieder-schor-in-de-oren-klinkt-heel-ons-leven-lang-elk-uur
johann wolfgang von goethegijzultontberendatisheteeuwigelieddatiederschorindeorenklinktheelonslevenlangelkuurgij zultzult ontberendat isis hethet eeuwigeeeuwige lieddat iederieder schorin deoren klinktheel onsons levenleven langelk uurgij zult ontberendat is hetis het eeuwigehet eeuwige lieddat ieder schorieder schor inschor in dein de orende oren klinktheel ons levenons leven langdat is het eeuwigeis het eeuwige lieddat ieder schor inieder schor in deschor in de orenin de oren klinktheel ons leven langdat is het eeuwige lieddat ieder schor in deieder schor in de orenschor in de oren klinkt

Dat lied roemen de mensen het meest, dat hun als het nieuwste in de oren klinkt -Homerus
dat-lied-roemen-de-mensen-het-meest-dat-hun-als-het-nieuwste-in-de-oren-klinkt
Het lied dat wij met ons oor horen, is alleen het lied, dat in ons hart gezongen wordt -Ouida
het-lied-dat-wij-met-ons-oor-horen-is-alleen-het-lied-dat-in-ons-hart-gezongen-wordt
Dat was dan dat; ik word herinnering hooguit voor een verloren uur nog goed want ik geloof dat elk beding enkel prenten tekent in ons bloed -Jotie T'Hooft
dat-was-dan-dat-ik-word-herinnering-hooguit-voor-een-verloren-uur-nog-goed-want-ik-geloof-dat-elk-beding-enkel-prenten-tekent-in-ons-bloed
O, Zarathustra, gij zult gaan als schaduw van dat  wat komen moet; zo zult gij bevelen en bevelend voorgaan -Friedrich Nietzsche
o-zarathustra-gij-zult-gaan-als-schaduw-van-dat-wat-komen-moet-zo-zult-gij-bevelen-bevelend-voorgaan