God respecteert me als ik werk, maar heeft me lief als ik zing


god-respecteert-me-als-ik-werk-maar-heeft-me-lief-als-ik-zing
rabindranath tagoregodrespecteertmealsikwerkmaarheeftliefzinggod respecteertrespecteert meme alsals ikik werkmaar heeftheeft meme lieflief alsals ikik zinggod respecteert merespecteert me alsme als ikals ik werkmaar heeft meheeft me liefme lief alslief als ikals ik zinggod respecteert me alsrespecteert me als ikme als ik werkmaar heeft me liefheeft me lief alsme lief als iklief als ik zinggod respecteert me als ikrespecteert me als ik werkmaar heeft me lief alsheeft me lief als ikme lief als ik zing

Durf te leven! Kwel u niet met te veel gedachten. Werk uw werk en zing uw lied onder blij verwachtenWees mooi als je kunt, wijs als je wilt, maar zorg dat men je respecteertGod zou net zo moeten walgen van vroomheid, als een mens die zich respecteert van vleierijVoor de jeugd heb ik maar drie woorden als advies: Werk, werk, werk!Zing, vecht, huil, lach, werk, en bewonderGod is zonder hartstochten en wordt niet beïnvloed door pijn en genot. Strikt genomen heeft God dus eigenlijk niemand lief