Heeft men een goed boek uitgelezen, dan is het alsof men van een goede vriend afscheid neemt


heeft-men-een-goed-boek-uitgelezen-dan-is-het-alsof-men-van-een-goede-vriend-afscheid-neemt
voltaireheeftmeneengoedboekuitgelezendanishetalsofvangoedevriendafscheidneemtheeft menmen eeneen goedgoed boekboek uitgelezendan isis hethet alsofalsof menmen vanvan eeneen goedegoede vriendvriend afscheidafscheid neemtheeft men eenmen een goedeen goed boekgoed boek uitgelezendan is hetis het alsofhet alsof menalsof men vanmen van eenvan een goedeeen goede vriendgoede vriend afscheidvriend afscheid neemtheeft men een goedmen een goed boekeen goed boek uitgelezendan is het alsofis het alsof menhet alsof men vanalsof men van eenmen van een goedevan een goede vriendeen goede vriend afscheidgoede vriend afscheid neemtheeft men een goed boekmen een goed boek uitgelezendan is het alsof menis het alsof men vanhet alsof men van eenalsof men van een goedemen van een goede vriendvan een goede vriend afscheideen goede vriend afscheid neemt

Hij die zichzelf tot vriend neemt, heeft een goede keuze gemaakt -Alexander Solzjenitsyn
hij-die-zichzelf-tot-vriend-neemt-heeft-een-goede-keuze-gemaakt
Men is nog geen man van geest wanneer men veel ideeën heeft, evenmin als men een goed generaal is omdat men veel soldaten heeft -Nicolas Chamfort
men-is-nog-geen-man-van-geest-wanneer-men-veel-ideeën-heeft-evenmin-als-men-een-goed-generaal-is-omdat-men-veel-soldaten-heeft
Een goede vriend kan je in een minuut vertellen wat er aan je mankeert. Als hij het verteld heeft lijkt-ie vaak niet zo'n goede vriend meer -Arthur Brisbane
een-goede-vriend-kan-in-een-minuut-vertellen-wat-er-aan-mankeert-als-hij-het-verteld-heeft-lijkt-ie-vaak-niet-zo'n-goede-vriend-meer
Men moet niet zien, wat voor goed een vriend ons doet, doch alleen letten op het verlangen dat hij heeft om ons goed te doen -Marquise de Sablé
men-moet-niet-zien-wat-voor-goed-een-vriend-ons-doet-doch-alleen-letten-op-het-verlangen-dat-hij-heeft-om-ons-goed-te-doen
Wanneer men gemakkelijk schrijft, meent men altijd meer talent te hebben dan men heeft. Om goed te schrijven, is een aangeboren gemak nodig en een verworven moeizaamheid -Joseph Joubert
wanneer-men-gemakkelijk-schrijft-meent-men-altijd-meer-talent-te-hebben-dan-men-heeft-om-goed-te-schrijven-is-een-aangeboren-gemak-nodig-een
Men dient te leven alsof men gelukkig was, en dan wordt men het uiteindelijk. Het geluk kan getemd worden, zoals een kat -Marcel Jouhandeau
men-dient-te-leven-alsof-men-gelukkig-was-dan-wordt-men-het-uiteindelijk-het-geluk-kan-getemd-worden-zoals-een-kat