Heeft men een groot woord nodig, moeder Natuur, dan denkt men aan U


heeft-men-een-groot-woord-nodig-moeder-natuur-dan-denkt-men-aan-u
friedrich hölderlinheeftmeneengrootwoordnodigmoedernatuurdandenktaanheeft menmen eeneen grootgroot woordwoord nodigmoeder natuurdan denktdenkt menmen aanaan uheeft men eenmen een grooteen groot woordgroot woord nodigdan denkt mendenkt men aanmen aan uheeft men een grootmen een groot woordeen groot woord nodigdan denkt men aandenkt men aan uheeft men een groot woordmen een groot woord nodigdan denkt men aan u

Men vindt zich geestiger als men denkt aan wat men had kunnen zeggen, dan wanneer men terugdenkt aan wat men gezegd heeftWanneer men denkt, dat het geluk sterk afhankelijk is van het karakter, dan heeft men gelijk; indien men er achter aan toevoegt, dat het lot er niets mee te maken heeft, gaat men te ver.Met weinig leeft men beter, de natuur heeft aan alle mensen gegeven, gelukkig te zijn, als men hetgeen men heeft maar goed weet te gebruikenMen moet zoveel men kan iedereen verplichten in deze wereld; men heeft dikwijls iemand nodig, die kleiner is dan men zelf isEen goed argument heeft, om begrepen te worden, nooit meer dan een enkel woord nodig, als men er goed van doordrongen isWanneer men gemakkelijk schrijft, meent men altijd meer talent te hebben dan men heeft. Om goed te schrijven, is een aangeboren gemak nodig en een verworven moeizaamheid