Het 'fascisme' is niet een systeem, maar een gesteldheid. Het kan als atmosfeer in een progressieve zaal hangen


het-'fascisme'-is-niet-een-systeem-maar-een-gesteldheid-het-kan-als-atmosfeer-in-een-progressieve-zaal-hangen
godfried bomanshet'fascisme'isnieteensysteemmaargesteldheidkanalsatmosfeerinprogressievezaalhangenhet 'fascismefascisme' isis nietniet eeneen systeemmaar eeneen gesteldheidhet kankan alsals atmosfeeratmosfeer inin eeneen progressieveprogressieve zaalzaal hangenhet 'fascisme' isfascisme' is nietis niet eenniet een systeemmaar een gesteldheidhet kan alskan als atmosfeerals atmosfeer inatmosfeer in eenin een progressieveeen progressieve zaalprogressieve zaal hangenhet 'fascisme' is nietfascisme' is niet eenis niet een systeemhet kan als atmosfeerkan als atmosfeer inals atmosfeer in eenatmosfeer in een progressievein een progressieve zaaleen progressieve zaal hangenhet 'fascisme' is niet eenfascisme' is niet een systeemhet kan als atmosfeer inkan als atmosfeer in eenals atmosfeer in een progressieveatmosfeer in een progressieve zaalin een progressieve zaal hangen

Je kunt het fascisme en het gevaar van het fascisme niet bevechten als je de werkloosheid niet uitschakeltHet vergaat de meeste systeem filosofen met hun systeem als de man die een groot kasteel gebouwd heeft en er zelf in het koetshuis naast gaat wonenToneelknechten, hijs het doek niet te snel. Aan het koord kan een toneelschrijver hangenHet leven is onomkeerbaar als een rivier: het kan maar één kant op. Het kan niet op zijn schreden terugkeren om iets ongedaan te maken, uit te wissen, over te doen... Je kunt er maar één keer in- en één keer uitstappenDe wereld kennen is niet een systeem er van maken, maar er een intens besef aan ontlenenLaten we het nog eens duidelijk stellen: ik zie in, dat ik geheel moet veranderen tot in de wortels van mijn wezen; ik kan mij niet langer verlaten op welke traditie ook, omdat de traditie deze kolossale luiheid, aanvaarding en gehoorzaamheid heeft voortgebracht; ik kan onmogelijk iemands andere hulp inroepen voor deze verandering; niet die van een leraar, een god, een systeem, van een uiterlijke dwang of invloed