Het achtdelige pad leidt tot het Nirwana: het rechte geloof, de rechte gezindheid, het rechte spreken, het rechte handelen, het rechte leven, de rechte inspanning, de rechte opmerkzaamheid, de rechte overpeinzing


het-achtdelige-pad-leidt-tot-het-nirwana-het-rechte-geloof-de-rechte-gezindheid-het-rechte-spreken-het-rechte-handelen-het-rechte-leven-de-rechte
boeddhahetachtdeligepadleidttothetnirwanarechtegeloofdegezindheidsprekenhandelenleveninspanningopmerkzaamheidoverpeinzinghet achtdeligeachtdelige padpad leidtleidt tottot hethet nirwanahet rechterechte geloofde rechterechte gezindheidhet rechterechte sprekenhet rechterechte handelenhet rechterechte levende rechterechte inspanningde rechterechte opmerkzaamheidde rechterechte overpeinzinghet achtdelige padachtdelige pad leidtpad leidt totleidt tot hettot het nirwanahet rechte geloofde rechte gezindheidhet rechte sprekenhet rechte handelenhet rechte levende rechte inspanningde rechte opmerkzaamheidde rechte overpeinzing

De rechte weg is de kortste; tot de mislukking -Ernst Hohenemser
de-rechte-weg-is-de-kortste-tot-de-mislukking
Voorzichtigheid is de rechte moed -Euripides
voorzichtigheid-is-de-rechte-moed
Ouders kunnen alleen goed advies geven en hen op het rechte pad zetten, maar de vorming van iemands karakter ligt in zijn eigen handen -Anne Frank
ouders-kunnen-alleen-goed-advies-geven-hen-op-het-rechte-pad-zetten-maar-de-vorming-van-iemands-karakter-ligt-in-zijn-eigen-handen
Uit de echte trots volgt de rechte bescheidenheid -Moritz Lazarus
uit-de-echte-trots-volgt-de-rechte-bescheidenheid